برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سهم نفت در اقتصاد ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جوهری عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام از ابتدای صدور آن یعنی 1335 آغاز و سهم 6 درصدی نفت از درآمد ملی در این سال، همواره روبه افزایش بوده به طوری که سهم نفت از درآمد ملی هیچگاه از 43 درصد قبل از انقلاب و 35 درصد بعد از انقلاب اسلامی کمتر نبوده است.
وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت نیز همواره وجود داشته است به طوری که در سالهای گذشته بیش از 70 درصد درآمدهای دولت و همچنین 80 درصد درآمد ارزی کشور از محل درآمد حاصل از نفت و گاز تامین شده است. اگر برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب را در نظر بگیریم این وابستگی در برنامه تجدید نظر شده پنجم (قبل از انقلاب) به 80 درصد از کل اعتبارات برنامه می رسد و در بعد از انقلاب نیز
61.3 درصد از اعتبارات برنامه اول و 50.6 درصد از کل اعتبارات برنامه دوم توسط بخش نفت تامین گردیده است.
وابستگی اقتصاد کشور به نفت بر پارامترهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی، صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاری، تورم، نقدینگی، مصرف بخش خصوصی، سیاست های پولی، سیاست های مالی و بخش های مختلف اقتصادی تاثیرگذار بوده است. لذا در این مطالعه که فاز اول از طرح اقتصاد بدون نفت می باشد به ادبیات و پیشینه موضوع  پرداخته و ضمن اشاره اجمالی به مطالعات انجام شده در این خصوص، شرح خدمات فاز دوم طرح تعیین و تدوین گردیده است، در فاز دوم ضمن بررسی نقش نفت در ساختار ملی دولت به نقش نفت در ساختار ملی دولت به نقش نفت و تحولات قیمت آن در نوسانات ادوار تجاری ایران، پایه پولی و سرعت گردش پول، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی، تراز پرداخت ها، توزیع درآمد و فقر، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، نرخ ارز و ساختار تولید ملی پرداخته و پیامدهای حذف بخش نفت از اقتصاد ایران و زمینه های بحرانزای اقتصادی آن شناسایی و ارایه طریق می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The economy of our country has been dependent to incomes from crude oil exports first began and the six percent (%6) share of national incomes in that year has always been increasing and it has never been lees than %43 before Islamic revolution and %35 after that.
Government has always been dependent to sales of oil for its incomes, so that more than %70 of government's incomes, also more than %80 currency of our country has been provided by incomes from oil and gas.
Considering the constructuring plans before and after Islamic revolution, the dependency to oil exports in the reviewed fifth plan has increased to %80 of total amount of the Plan’s funds; and after revolution in the first plan, %61.3 of total amount of funds has been provided by oil revenues and in the second plan, %50.6 so.
Dependency of whole economy, such as GNP, economy growth, nonoil exports, investment, inflation, liquidity, private sector consumption, monetary polices, fiscal policies and various parts of economy has always been effected by the fluctuations of those incomes.
This study which is the first phase of economy without oil plan, deals with Literature and background of this subject and generally pointing to the studies done in this regard, identifies the services of second phase of the plan. In the second phase while investigating the role of oil in financial structure of government, the oil roles and the effects oil it’s price changes in the fluctuations of business circles of Iran, money base, velocity of money, and also economy variables as, consumption, savings, physical and human investing, balance of payment, income distribution and poverty, growth, employment, inflation, exchange rate and structure of national product are identified furthermore the consequences of omitting oil from Iran’s critical economic grounds are declared and analyzed.Keyword(s):