برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین اینترنت و هویت جنسیتی دختران جوان (مطالعه موردی دختران دبیرستانی ناحیه یک شهر شیراز)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: مدیریت امور فرهنگی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی فارس

خروجی طرح: 

استفاده از نتایج طرح در گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف اصلی انجام این تحقیق "بررسی رابطه بین اینترنت و هویت جنسیتی دختران دانش آموز دبیرستانی ناحیه یک شهر شیراز" می باشد.
به منظور بررسی این رابطه از نظریه استفاده و خشنودی در باب رسانه، نظریه گیدنز و جنکینز در باب هویت استفاده شده و در این رابطه 5 فرضیه ارائه گردیده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه یک آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 89ـ88 انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ای بوده و حجم نمونه 467 نفر می باشد. از این تعداد 239 نفر (51.7) از اینترنت استفاده می کردند.
برای انجام آزمون مقدماتی 67 پرسشنامه بین دانش آموزان یکی از مدارس ناحیه یک شیراز توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید.
نتایج نشان داد که: میانگین میزان استفاده از اینترنت 3.13ساعت در هفته بوده و میزان گوش دادن یا دانلود موسیقی با میانگین 52.6 دقیقه در هفته بیشترین میانگین را در میان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است. آزمون فرضیات نشان داد که بین استفاده و عدم استفاده از اینترنت (کاربری اینترنت) و هویت جنسیتی دختران رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که کاربران اینترنت هویت جنسیتی مدرن تری دارند. این رابطه با کنترل متغیرهای کنترلی از طریق تحلیل کواریانس دو طرفه نیز تایید گردید. بین مدت زمان استفاده از اینترنت (سابقه کاربری) نیز این رابطه وجود دارد. اما بین میزان استفاده از اینترنت در هفته و هویت جنسیتی دختران رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتایج این تحقیق نشان داد که هویت جنسیتی دختران دانش آموز در شیراز به نگرش های مدرن، بسیار نزدیکترند و تاثیر دنیای مجازی دراین امر قابل توجه است. با روند سریع گسترش دسترسی به دنیای مجازی و گسترش تحصیلات دختران در کشور قابل پیش بینی خواهد بود که روایت های سنتی جنسیتی به تدریج رنگ می بازند و جای خود را به روایت های مدرن تری می دهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):