برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت معرف اندازه گیری کلر در مایعات بیولوژیک به روش کالریمتریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نمونه سازی شده و مجوز تائید کیفیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

کلر مهمترین آنیون مایعات خارج سلولی بدن می باشد. در روده و کلیه تبادل یونی کلر بیکربنات موجود در غشاء سلولی با تغییرجریان بیکربنات به موازنه اسید و باز کمک می کند. کمبود کلر در اختلالات دستگاه گوارش، نفریت هایی که با دفع کلر همراه است و در بیماری ادیسون و اسیدوزهای متابولیک دیده می شود. از دست دادن مقدار زیاد آب، در بعضی از بیماری های قلبی، نفریت، کم شدن سرعت خون در کلیه و سندرم کوشینگ منجربه افزایش مقدار کلر در خون می گردد. اندازه گیری میزان کلرخون در آزمایشگاههای تشخیص طبی جهت تشخیص اختلالات و بیماری های ناشی از تغییرات کلر رایج است. میزان کلر معمولا به روش های تیترومتری و کالری متری اندازه گیری می شود که روش تیترومتری فاقد دقت کافی است. نتیجه حاصله از این طرح ایجاد دانش فنی ساخت معرفی بوده است که کلر را به روش کالریمتری و با دقت خوبی اندازه گیری می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):