برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پدیده مهاجرت جوانان در شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حزباوی عزیز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف کلی این پژوهش شناخت عوامل مرتبط با تمایل به مهاجرت جوانان در شهر اهواز است. علاوه بر این اهداف جزیی یعنی ویژگی افراد متمایل به مهاجرت نظیر، تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل، هزینه زندگی، مسکن نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
این طرح پس از مطالعات اکتشافی و نظری و تدوین فرضیات و پرسشنامه مورد نظر به صورت پیمایشی بین جوانان گروه سنی 29-18 سال و حجم نمونه 810 نفر در سطح شهر اهواز اجرا شد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین عوامل دافعه شهر مبدا و عوامل جاذبه شهرهای مقصد، عوامل شخصی فرد متمایل به مهاجرت و نیز محرومیت نسبی پاسخگویان با تمایل به مهاجرت آنان رابطه معناداری وجود دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):