برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دفاع فرهنگی در برابر فرهنگ غرب و میزان توفیق آن در تاریخ معاصر ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مهر1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج آن قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

واحد اجرایی: جهاددانشگاهی مشهد فرهنگ مجموعه ای از اندیشه ها و الگوهاست که از ویژگی سیالیت و تغییرپذیری برخوردار است. یکی از زمینه های تغییر فرهنگ تماس با فرهنگ بیگانه است. تغییر فرهنگ اگرچه همیشگی است اما به آسانی صورت نمی گیرد. به ویژه هنگامی که قرار است در تماس با فرهنگ بیگانه دچار تغییر شود. در این حالت مقاومت در برابر تغییر و دفاع فرهنگی خودی حتمی است، واقعیتی که در تاریخ معاصر ایران در برابر فرهنگ عرب رخ داده است. قصد ما در این تحقیق شناسایی دفاع های صورت گرفته در برابر عناصر فرهنگ غرب و شناختن نیروهای دفاع کننده و چگونگی دفاع است. روش در جمع آوری اسناد با عنایت و رعایت ضوابط روش تاریخ نگاری و در تبیین رعایت ضوابط علمی تحلیل کیفی با استفاده از مدل تبیینی، ساختی «فولکسیونی پارسنز» بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):