برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین ظرفیت های مالیاتی بالقوه استان لرستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

خروجی طرح: 

1.واگذاری نتیجه مطالعات به کارفرما
2.استفاده از نتایج طرح در برنامه های آینده سازمان بهره بردار 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است به این مسائل پرداخته شود که در منطقه: اولا در جهت تجهیز منابع مالیاتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ و ثانیا تا چه میزان توان افزایش این منابع وجود دارد؟ همچنین باید دید که چه متغیرهایی بیشترین تاثیر را در ظرفیت مالیاتی استان دارند؟ بدین منظور 3 هدف اصلی شامل تعیین سطح بالقوه ظرفیت مالیاتی استان، تعیین سطح وصول مالیات و مقایسه آن با ظرفیت بالقوه استان و ارائه روش های اجرائی به منظور جذب ظرفیت های مالیاتی با در نظر گرفتن محدودیت ها برای این مطالعه تعریف شده است.
در مرحله اول منابع موجود و مرتبط با طرح، مورد بررسی قرار گرفت و با انجام مطالعات اولیه روی طرح، مبانی نظری و مطالعات انجام شده گردآوری گردید. در مرحله دوم، داده ها جمع آوری شده و در مرحله سوم داده های جمع آوری شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. در روش توصیفی با استفاده از شاخص های آماری روند متغیرهای موجود در مدل مورد نظر بررسی شده است و در روش استنتاجی با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب برای اقتصاد ایران و منطقه انتخاب شده و سپس پارامترهای آن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برآورد شده است. این کار با استفاده از نرم افزارهای MICROFIT و EVIEWS.4 صورت گرفته است.
در مرحله چهارم: بعد از جمع آوری داده ها و انتخاب مدل، از طریق نرم افزار EXCEL و EVIEWS نتایج مدل استخراج گردید و از نتایج مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات و راهکارها ارائه شد.
نتیجه مطالعه نشان می دهد که تلاش جهت اخذ مالیات بر اساس ظرفیت مالیاتی از روند باثباتی برخوردار نیست، بطوری که نسبت مالیات دریافتی به ظرفیت مالیاتی در طی زمان رفتار نوسانی دارد. نوسانات مذکور بازگو کننده آن است که اولا مالیات ها با وقفه دریافت می شود و ثانیا تلاش مالیاتی بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی استان اتفاق نمی افتد. به طوری که در برخی از سال ها با کاهش رشد تولید خالص داخلی تلاش مالیاتی افزایش یافته و با افزایش رشد تولید خالص داخلی تلاش مذکور کمتر شده است. بدین جهت به نظر می رسد ایجاد ثبات در روند مذکور سبب افزایش تدریجی و مستمر مالیات دریافتی نسبت به ظرفیت مالیاتی خواهد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):