برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی روش دقیق و آسان اندازه گیری کلر در مایعات بیولوژیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین ماه 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

با انجام این طرح کیت اندازه گیری کلر در مایعات بیولوژیک طراحی گردید. نمونه سازی اولیه این کیت انجام شده و موردتایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرارگرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

کلر یکی از عناصر بااهمیت مایعات خارج سلولی بدن می باشد. کمبود کلر در اختلالات دستگاه گوارش و نفریت هایی که با دفع کلر همراه است، دیده می شود. در بعضی از بیماری های قلبی، کاهش سرعت خون در کلیه و سندرم کوشینگ منجر به افزایش مقدار کلر در خون می شود. در این روش بااستفاده از خاصیت واکنش تیوسیانات با آهن و رنگ حاصله، مقدار کلر به طریق رنگ سنجی به صورت دستی و دستگاهی اندازه گیری می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):