برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان «آستارا»



گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مهر1377

کارفرما: فرمانداری شهرستان آستارا

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

تهیه اطلاعات سازمان یافته از جمله ابزارهای مهم برنامه ریزی هر کشور می باشد. با بررسی وضع موجود و گذشته، سازمان ها قادر خواهند بود با اطمینان بیش تری به تخصیص و تسهیم منابع در بخش های مختلف پرداخته و به همان نسبت از روش های علمی در طراحی برنامه های توسعه استفاده نمایند. در این راستا هدف از اجرای طرح تهیه اطلاعاتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قابلیت ها و توان های کلی منطقه، بررسی موانع و محدودیت ها و ارائه سیاست ها و راه بردهای کلی جهت توسعه منطقه می باشد. برای انجام این تحقیق، ابتدا اقدام به انجام یک سری مطالعات میدانی برای تنظیم و تدوین طیف های نگرشی نموده و برای گردآوری اطلاعات از روش پیمایشی استفاده شده است. برخی از نتایج حاصل این طرح: 1- اقتصاد غالب آبادی های مسکونی موسمی بر اساس اقتصاد دام و جنگل است. 2- به دلیل وجود ارتفاعات و تفکیک پذیری طبیعی، ارتباط محدودی بین واحدهای زیستی وجود دارد. 3- تفکیک پذیری پاره ای از روستاهای منطقه به دلیل ارتباط با شهر یا خارج از مجموعه سیاسی می باشد. 4- ارتباط مستقیم بین عناصر کالبدی فضای مسکونی با اقتصاد منطقه وجود دارد.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):