برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت مندی مشترکین و علل تاخیر و راهکارهای موثر بر وصول مطالباتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
جزایری سیدحسین (همکار طرح)
کرمی پروین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: آب و فاضلاب استان لرستان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

هدف از پژوهش، بررسی میزان رضایت مندی مشترکین و علل تاخیر و راهکارهای موثر بر وصول مطالبات شرکت آبفای شهر خرم آباد بوده است. پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشترکین خانگی، تجاری، اداری، صنعتی، مساجد و اماکن متبرکه شرکت آبفای خرم آباد و کلیه کارشناسان شرکت آبفای استان که در حوزه ستادی شهرستان خرم آباد مشغول به کار بودند. برای نمونه گیری از خوشه ای تصادفی استفاده شد چون هر ناحیه از طبقات مختلفی از مشترکین تشکیل شده است از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد. ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از: الف) جهت بررسی میزان رضایت مندی مشترکین شرکت آبفای خرم آباد ب) جهت بررسی نظرات کارشناسان شرکت آبفا در خصوص علل عدم وصول مطالبات شرکت آبفا از سوی مشترکین. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات محاسبه، سپس پرسشنامه های مذکور در کل نمونه اجرا شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه الف 0.83 و برای پرسشنامه ب 0.87 محاسبه گردید که حاکی از پایایی بالای پرسشنامه های مذکور بودند. 21 درصد پاسخگویان، از خدمات مربوط به کیفیت آب شرکت آبفا رضایت مندی کم، 71 درصد به طور متوسط رضایت مند و 8 درصد رضایت مندی بالایی داشتند. علاوه بر آن 8 درصد پاسخگویان به سوالات تحقیق، از خدمات اداری ارائه شده از سوی شرکت به مشترکین رضایت مندی کم داشته، 84 درصد به طور متوسط و 7 درصد از خدمات اداری ارائه شده از سوی شرکت به مشترکین رضایت مندی بالایی داشتند. نتایج نشان داد 16 درصد کارشناسان، تاثیر عوامل درون سازمانی را در تاخیر وصول مطالبات در حد کم، 61 درصد آنان تاثیر عوامل یادشده را در حد متوسط و 24 درصد دیگر از کارشناسان تاثیر عوامل درون سازمانی را در تاخیر وصول مطالبات در حد زیاد دانستند، همچنین 6 درصد کارشناسان، تاثیر عوامل برون سازمانی را در تاخیر وصول مطالبات در حد کم، 83 درصد در حد متوسط و 11 درصد دیگر از کارشناسان در حد زیاد دانستند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):