برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تعیین درصد اجزاء اسانس دو واریته از گیاه بادرنجبویهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تعیین درصد اجزای اصلی اسانس دو واریته از گیاه بادرنجبویه بوده که با روش کروماتوگرافی تیتراسیون و اسپکتروفتومتری مقدار اسانس آن تعیین شد و نتایج حاصل نشان داد که درصد اسانس و اجزای شیمیایی آن به شرح ذیل بوده است.
کاهش قابل توجه مقدار درصد اسانس واریته دو نسبت به واریته یک که با تکرارپذیری کافی در شرایط یکسان انجام شده است، نشان می دهد که از
نظر اقتصادی بهره برداری تولید اسانس از واریته دو، به هیچ وجه به صرفه نبوده و بسیار گران قیمت خواهد بود. لذا در صورت نیاز به تولید اسانس بادرنجبویه، کاشت و تولید اسانس از واریته یک از نظر اقتصادی باصرفه تر بوده و پیشنهاد می گردد.
مقایسه اطلاعات حاصله پیرامون اجزای شیمیایی و درصد اجزای اسانس دو واریته بادرنجبویه نشان می دهد که اجزای اصلی اسانس دو واریته تا
حدود زیادی مشترک می باشد. اجزای عمده مشترک بین دو واریته شامل لینالول، نرال، سیترونلال، ژرانیال، ژرانیل استات، بتاکاریوفیلن، کاریوفیلن اکساید، الفاهیومولن، الفابسیابولول است. ترکیبات ژرانیول -6 متیل -5 هپتن کتون و ژرماکرین در واریته یک شناسایی شده، اما احتمالا در واریته دو در حد غیرقابل تشخیص و ناچیز وجود دارد. ترکیباتی مانند لینالیل استات، آلفافارنسن، تنها در واریته دو در حد قابل تشخیص شناسایی شده است. جزء اصلی از نظر مقدار در واریته یک (19.15 درصد) و در واریته دو (13.15 درصد) ترکیب کاریوفیلین اکساید می باشد.
اجزای مشترک در واریته یک، 68.6 درصد از کل اسانس و در واریته دو 41.81 درصد از اسانس را شامل می شود و در
مجموع از جنبه اقتصادی، هم ازنظر مقدار اسانس و هم ازنظر درصد اجزای عمده، اسانس حاصل از واریته یک برای سرمایه گذاری مناسب تر می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):