برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساماندهی و کنترل زیست محیطی چرخه بازیافت باتری های سرب- اسیدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در باتری های سرب- اسید با استفاده از صفحات سرب خالص و اکسید شده که به تناوب مونتاژ شده و فضای بین آن ها با مایع اسیدی الکترولیت پر شده انبارهایی به وجود می آید که قادر به ذخیره مقداری انرژی الکتریکی است و می توان آن را به کرات شارژ کرد. این نوع باتری بهترین راندمان را با توجه به توان نگهداری و ارزانی اجزاء و قابلیت استفاده در وضعیت مختلف به دست می دهد و بدین لحاظ به فراوانی در صنایع مخابراتی، الکتریکی و بیش از همه در خودروها (به عنوان نیروی راه اندازی موتور) استفاده می شود. پس از پایان عمر مفید باتری تبدیل به زباله خطرناکی می شود که می تواند مقادیری سرب و اسید را در محیط زیست پراکنده کند. به طور معمول اجزاء سربی حدود 70 درصد، الکترولیت حدود 20 درصد و پلاستیک حدود 10 درصد از وزن یک باتری را تشکیل می دهند که همگی این اجزاء به روش های ساده ای قابل بازیافت هستند. به دلیل ارزش بالای سرب و ارزانی نسبی بازیافت سرب از زباله باتری در سراسر جهان کارخانجات بازیافت باتری در حال فعالیت هستند که به خاطر خطر پراکندگی آلودگی آب، هوا و خاک از کارخانجات مذکور سعی می شود. از شیوه های سنتی این فعالیت جلوگیری شده و با استفاده از تجهیزات مدرن به سیستم فیلتراسیون پیشرفته آلودگی ها مهار شوند. در کشور ایران در حال حاضر امر بازیافت باتری های سرب- اسید عموما در کارخانه فجر باتری سازی نیرو متمرکز شده است که دارای تاسیسات اختصاصی برای بازیافت است و در کنار آن کارخانه سرب زنجان و بازیافت کنندگان سنتی در ابعاد محدودی به این کار اشتغال دارند. آمارهای واردات و صادرات باتری های نو و مستعمل و نیز آمار موجودی باتری در کشور و پیش بینی رشد در صنعت مذکور نشان دهنده این است که ظرفیت های فعلی به مرز اشباع رسیده و در آینده قابل پیش بینی با بحران زباله های باتری مواجه خواهیم بود. با توجه به انگیزه های قوی مالی نهفته در تجارت و بازیافت باتری های مستعمل و نبودن ضوابط و سازماندهی مناسب برای کنترل چرخه تولید و بازیافت باتری سرب- اسید به روش سالم، این گزارش با تجزیه و تحلیل کلیه عوامل اجرایی، فناورانه و اقتصادی زباله باتری کشور و با تخمین مقادیر زباله باتری و با تشریح ابعاد و خطرات ناشی از پراکنش زباله باتری و سرانجام با توجه به تعهدات حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون های بین المللی حفظ محیط زیست به ویژه کنوانسیون بازل (1989) راهکار مناسب برای مدیریت و ساماندهی امور تولید و بازیافت باتری های سرب- اسید را پیشنهاد می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):