برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آنالیز شیمیایی پساب های صنعتی شرکت ملی حفاری (منطقه کارون)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
دزفولی هوشنگ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: شرکت ملی حفاری ایران

خروجی طرح: 

ارسال به شرکت ملی حفاری برای تصفیه پساب های منطقه صنعتی کارون.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

طرح تحقیقاتی پساب های صنعتی منطقه کارون شرکت ملی حفاری ایران در اهواز جهت طراحی و احداث تصفیه خانه صنعتی بوده که شامل نمونه برداری در چندین نوبت به طوری که تمام ایام هفته را پوشش داده و به صورت شبانه روز و در 10 نقطه انجام گردید و همچنین دبی خروجی در تمام ساعات شبانه روز انجام شد و آنالیز کامل شیمیایی نمونه ها جهت تعیین و اندازه گیری COD ,BOD و کلیفرم مدفوعی، کلیفرم گل، T.S.S ,T.D.S ,EC ,PE و ازت کل، ازت آلی، ازت آمونیاکی، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، نیترات، نیتریت، سولفات، کربنات و بی کربنات، آهن، سرب، روی، کادمیم انجام گردید و نتایج به تایید مهندسین مشاور شرکت دزآب رسیده و تحویل کارفرما (شرکت ملی حفاری) گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):