برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میکروسکوپیک (الکترونی و نوری) اثر لیزر کم توان (هلیوم - نئون) بر التیام تاندون آشیل خرگوشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)
قربانیان محمدتقی (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف: در این تحقیق آثار تابش لیزر کم توان هلیوم - نئون بر ساخت رشته های کلاژن توسط سلولهای فیبروبلاست و همچنین ثبت تغییرات مورفولوژیکی و فراساختاری سلولهای فیبروبلاست در خلال ترمیم تاندون بررسی شد.
نوع مطالعه: تجربی
مواد و روشها: 36 خرگوش نر نژاد
Dutch بطور تصادفی در گروههای شاهد و تجربی قرار گرفتند. تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط استریل تاندون آشیل پای راست حیوانات از 1.5 سانتیمتری محل اتصال به استخوان کالکانئوس قطع گردید. سپس تاندون قطع شده به روش Modified Kessler با نخ بخیه نایلون 4 صفر دوخته شد. پس از دوخت پوست با نخ سیلک 3 صفر، اندام حیوان در آتل مخصوص ثابت گردید.
روز جراحی روز صفر محسوب شد و از یک حیوانات گروه کنترل تحت درمان معمولی (تعویض روزانه پانسمان و آتل ثابت کننده) قرار داشتند و گروه آزمایش علاوه بر تعویض پانسمان در معرض پرتو لیزر هلیم- نئون با طول موج 632.8 نانومتر و انرژی دانسیته
10 mJ/cm2 به روش گراید قرار گرفتند.
در روزهای 10 و 14 و 21 پس از جراحی، حیوانات با اتر کشته شده و نمونه تهیه شده از محل بخیه تاندون به منظور بررسی بافت شناسی پس از ثبوت، دکلسیفیکاسیون و پردازش بافتی، در پارافین قالب گیری گردیده و برشهایی به ضخامت 6-5 میکرون از محل بخیه تاندون تهیه گردیده و به سه روش هماتوکسیلین - ائوزین و تری کروم ماسون و تری کروم مالوری رنگ آمیزی گردید.
به منظور مطالعه مقاطع بافتی با میکروسکوپ الکترونی، نمونه های مکعب شکل به ابعاد یک میلیمتری از محل ضایعه تهیه و در گلوتارآلوئید 4 درصد غوطه ور گردید. پس از ثبوت نمونه ها در محلول یک درصد اسمیوم تتراکسید، آبگیری و خشک کردن نمونه ها و پردازش بافت انجام شد. سپس در رزین قالب گیری شده و با اولترامیکروتوم برشهایی به ضخامت 500-400 آنگستروم از محل ضایعه تهیه گردید و جهت رنگ آمیزی در معرض یورانیل استات قرار گرفت. برای ارزیابی بافت شناسی از دو روش کمی و توصیفی استفاده گردید. در روش کمی با استفاده از قطعه چشمی مدرج، سلولهای فیبروبلاست، سلولهای آندوتلیال و مقاطع عروق شمارش شده و در روش توصیفی با استفاده از قطعه چشمی خانه شطرنجی، مقاطع گروههای فوق از لحاظ بلوغ بافت اسکار بررسی گردید.
اندازه گیری قطر فیبریلهای کلاژن نیز بر روی میکروگرافهای الکترونی انجام شد. روش آماری مورد استفاده
Mann Whitney U test و Student T-test بود.
* یافته ها: نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که پرتوهای لیزر کم توان هلیم نئون می تواند:
1. باعث افزایش قطر فیبریلهای کلاژن در روز 21 پس از جراحی شود که به لحاظ آماری معنی دار است
(P=0.04).
2. موجب گسترش و توسعه شبکه آندوپلاسمیک خشن
(RER) سلولهای فیبروبلاست گردد.
3. تکثیر سلولهای فیبروبلاست را در روزهای 10 و 14 افزایش داده ولی به لحاظ آماری این افزایش تعداد سلولها معنی دار نبوده است
(P=0.12).
4- پرتوهای لیزر کم توان هلیم نئون بر روی تکثیر سلولهای آندوتلیال اثر تحریکی نداشته است
(P=0.12).کلیدواژگان: ساخت کلاژن، لیزر کم توان، فیبروبلاست، تاندون

 
 
Title:

Effect of low power He-Ne laser on Achill’s Tendon healing in Rabbits from microscopic (Electronic & light) viewAbstract:

In this study evaluation of the fibroblast collagen synthesis and ultra structure characterization of tenotomized Rabbit’s Achill tendon after low power laser radiation, was studied. 36 male Ducth rabbits were divided into control and experimental groups randomly. Under general anesthesia and steril conditions, Achille tendons of animals was cut about 1.5cm above its calcaneal insertion and sutured according to the modified Kessler procedure. The control groups tenotomy sites were treated routinely but the experimental groups were treated by low power laser radiation (wave length= 632.8 mn, energy density= 10 mJ/cm2).
The specimens of animals were then taken in the 10, 14 and 21 days after operation. For LM studies specimens after fixation, dehydration, processing and embedding were stained by Hematoxiling & Eosin, Mason’s trichrome and Malory’s trichrome.
For EM studies after Fixation, Dehydration, Clearing, Infiltration and Embedding specimens were stained by zinc cytrat.
Data were analysed by t-student test and Mann Whitney U test.
Results: Findings demonstrate that low power laser radiation:
1. Could increase collagen fibril diameter significantly.
2. Capale of enhancing metabolic process with very well developed RER.
3. Cause stimulation effects of fibroblasts cells proliferation 10, 14 post operative days (There are no statistically significant differences).Keyword(s): collagen synthesis, He-Ne laser, fibroblast, tendon