برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش زعفران در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان بیرجندگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

زعفران یکی از محصولات بومی و تجارتی منطقه قاینات است که بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی قاینات تاثیرگذار بوده و می باشد. لیکن متاسفانه تاکنون تحقیقاتی اختصاصی در این مورد صورت نگرفته است.
هدف از تحقیق حاضر بررسی جایگاه اقتصادی و اثرات اجتماعی محصول زعفران در منطقه قاینات می باشد. با توجه به محدودیت های اعتباری این طرح، محدوده جغرافیایی انجام آن شهرستان بیرجند تعیین گردید که دارای دو بخش به نامهای بخش مرکزی و بخش خوسف است. برای جمع آوری اطلاعات لازم از دو پرسشنامه یکی به نام پرسشنامه خانوار و دیگری بنام پرسشنامه کشاورزی استفاده شده است. جمعیت آماری تحقیق زعفران کارانی بودند که در دو بخش فوق الذکر به کار کشاورزی اشتغال داشتند. نمونه گیری به روش تصادفی سهمیه ای بوده و از بخش مرکزی تعداد 40 نفر کشاورز زعفران کار و از بخش خوسف تعداد 28 نفر کشاورز زعفران کار برای انجام تحقیق انتخاب شدند. داده های بدست آمده با استفاده از نیروی انسانی پردازش شده و نتایج زیر بدست آمده است:
زعفران کاران که بیش از 94% آنها مرد بودند از نظر داشتن سواد در سطح نسبتا پایینی قرار داشتند بطوری که 18% آنها بیسواد و 40% آنها در حد خواندن و نوشتن و 40% دارای مدرک ابتدایی و راهنمایی و دیپلم بودند و تنها 1.4% از آنها سوادی بالاتر از دیپلم متوسطه داشتند.
متوسط سطح زیر کشت زعفران کاران مزبور 36% هکتار و متوسط تولید سالیانه هر کدام 192 مثقال زعفران معادل
0.86 کیلوگرم است که با توجه به قیمت پایین زعفران در زمان اجرای طرح باز هم مبلغ 347567 تومان ناخالص بطور متوسط هر سال نصیب کشاورزان می کند. محصول زعفران به لحاظ میزان درآمد ناخالص سالیانه در میان هفت محصول رایج منطقه مقام چهارم را دارد. به علت خشک سالی های اخیر میزان تولید متوسط زعفران در هکتار کاهش یافته و از 5 کیلوگرم تولید خشک در هکتار که تولید متوسط سابق بوده به 3 کیلوگرم تنزل کرده است و نقش آن در درآمدهای خانوار کشاورز هم کم شده است.
در عین حال هنوز هم
78.6 درصد از کشاورزان بخاطر کمبود آب و سازگاری با محیط و سود بالا و برطرف کردن نیازهای پولی و سوغاتی خانواده آن را می کارند و گفته اند کاشت آن را ادامه خواهند داد.کلیدواژگان: مثقال (معادل 4.5 گرم)، یک من تخم کار (معادل 100 متر مربع زمین کشاورزی)، کشاورز زعفران کار

 
 
Title:Abstract:

Saffron is a native and Commercial Production in the South Khorasan Providence. It has Played a significant role in social and Economical conditions of This area in the past decades. But unfortunate no body Has done Special research project on this topic so far in this area.
The purpose of this study was to investigate and identify the role and the importance and affects of saffron on the social and Economical development in this area. The research area was two Counties located in Birjand the capital of this providence.
The research population of this study was all farmers who produce saffron in the abone two ecuntis.
The instrument for data collection included two questioners that Their validity was confirmed by panel of exports.
Samples for this research were selected randomly, 28 farmers from the Khousf county and 42 farmers from the central county.
The results are as follow: %94 of saffron producers were men. Their literacy level was low and %18 were illiterate.
The average of their caltivated saffron land was %36 Hectar.
Their average annul saffron production was %86 K.grams and Their average gross income was 347567 toman per–year.
Saffron was in the fourth place, among seven different common procuctions in the area, from gross income point of view.
Due to the recent course of drought in this area, the average production of saffron has been decreased from 5K. grams to 3 K.grams per hectare. Beside, the economic role of saffron as a source of income the farmers have indicated that they still continue producing saffron in spite of tis low price. Because they use saffron in their daily foods and have it as a gift production any way.Keyword(s): Saffron, on man tokhm ka=(100 sqluar meter), Economic development, Drought, Saffron producers