برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر ادغام در نوسازی بخش توزیع (ویرایش نهایی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
یزدانی فردین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهرماه 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

بخش بازرگانی در ایران دچار نوعی ناکارایی نهادینه است. این ناکارایی موجب می شود که کالاها و خدمات با هزینه های بالا و نامتعارفی به دست مصرف کنندگان برسد.
یک نظام کارای توزیع می بایستی قادر باشد سه جریان را روان سازی کند: جریان انتقال کالا، جریان اطلاعات و جریان سرمایه.

برای کارا نمودن نظام توزیع، راه حلهای مختلفی ارایه شده است. ایجاد فروشگاههای بزرگ و یا زنجیره ای یکی از این راه حلهاست. همچنین وارد شدن تولید کنندگان در امر توزیع به عنوان یکی دیگر از راه حلهای تغییر ساختاری بخش توزیع مطرح شده است. به این ترتیب دو راهبرد در بخش توزیع قابل ارایه است: اول) ادغام خرده فروشی های کوچک و تشکیل فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای. دوم) ادغام فرآیندهای تولید و توزیع کالا.
به حرکت اول ادغام افقی و به حرکت دوم ادغام عمودی گفته می شود. براین اساس وجود دو جریان را می توان به عنوان ویژگی جریان نوسازی نظام توزیع نام برد. در یک نتیجه گیری کلی ادغام بنابر انگیزه های زیر انجام می شود: ترکیب سود، کاهش ریسک، به دست آوردن کارایی، افزایش قدرت بازار و رشد.
به دست آوردن کارایی بواسطه عواملی همچون: کاهش هزینه های معاملاتی و افزایش سودآوری ناشی از حذف مراحل اضافی تولید و توزیع حاصل می گردد. در صورت انجام عمل ادغام، جریان سیال شفاف اطلاعات که تولید کننده از بخش توزیع دریافت می کند و همچنین کاهش هزینه های معاملاتی در مراحل انتقال کالا از محل تولید به توزیع موجب می شود که واحدهای اقتصادی، واکنش بهتری به نوسازی بازار نشان داده و به این صورت ادوار رکوردی از استمرار کمتری برخوردار باشند.
کشورهایی مانند ژاپن و کره توانسته اند با سازماندهی فرآیندهای تولید و توزیع و ادغام آنها، به موفقیت زیادی دست یابند. در ژاپن بنگاههای مختلف تجاری، تولیدی و مالی در یک ائتلاف مشترک بنگاههایی به نام کی رتسو را ایجاد کرده اند. این بنگاهها تمامی مراحل تولید ناتوزیع را در داخل خود انجام می دهند و به این ترتیب عمل ادغام افقی و عمودی همزمان ایجاد شده است. ساختار بنگاههای کره ای که به چیال معروفند نیز مشابه همتایان ژاپنی است.
نظام توزیع در ایران نیز دچار ناکارایی های زیادی است که نماد آن را می توان در تعداد بسیار زیاد واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی پیدا کرد. این گزارش در حد یک گمانه زنی اولیه، راه حل کارا نمودن نظام توزیع را در تسهیل و روان سازی جریان ادغام عمودی دانسته است و سعی داشته که با ارایه مباحث نظری و تجارب جهانی پاسخی در خور به این مساله بدهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In Iran, trade sector suffer from a structural inefficiency, wihich increases the of commodities and services for consumers, an Efficient systems distribution should collude to smothe three fellows of commodity, information and capital Transformation.
In order to make a system more efficient tow different policies have been proposed.
- Large and chene store development.
- Directed distribution of commidiris by manufacturer. So we can propose two strategies in distribution sector. First, Integration of small retailers and establishment of large and chane stores, and second Integration of production and distribution of Produces. The former known as horizontal Integration and the latter known as vertical Integation. Accordingly we can consider two characteristics in the reconstruction of system of distribution. A whole, Integration implement for aims of profit making risk diverting, efficiency Improvement and the increasing of market power.
Efficacy Improvement can be Implemented by decreasing Transaction costs and profit Increasing resulting form redundant steps of Production and distribution abolishment. If we Integrate the production and Distribution, clear fellow of Information which producers from distribution sector, and Transaction cost deitising will cause agents response better reaction to market signals, so paresis fance of recession cycles will damped. Japan Korea, was succeeded inreorgnizition and Integration of production and distribution.
In Japan, different commercial, financial, and manufacturing firms in joint collusion have established firms know as krostow. These firms on of steps from production to distribution by them selves. Thus, horizented and vertical Integration have been Implemented syncoronitlly. The structure of korion firms are the same.
Distribution system in Iran suffer from different deficiency, which its effects have been appeared in large number of retailers and whole sillars.
This research, as a primary study, aims at finding, solutions to Improvement of efficiency in distribution sector, in order to facilate the fellow of vertical Integration and try to find proper answer for the problems.Keyword(s):