نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه میزان حاملگی در انتقال جنین های فریز شده با دو روش متفاوت آماده سازی آندومتر (سیکل طبیعی، هورمون درمانی)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
معدنی طاهره (مسئول طرح)
کریمیان لیلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق سه مقاله تهیه و در ششمین کنگره سالانه بیماری های زنان (آذرماه 78)، چهارمین سمینار ناباروری (بهمن 78) و پنجمین سمینار ناباروری (دیماه 79) ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف مطالعه: تعیین میزان بارداری در آماده سازی آندومتر با دو روش (هورمون تراپی و سیکل طبیعی) در سیکل های انتقال جنین فریز شده در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده رویان سال 78-77.
مواد و روشها: نوع مطالعه آینده نگر می باشد و در این مطالعه 44 بیمار با شرایط سنی کمتر از 35 سال در سیکل انتقال جنین فریز شده قرار گرفتند و مجموعا 155 جنین فریز شده انتقال یافت.
مراحل کار در دو روش فوق بدین قرار است: 1) آماده سازی آندومتر با استفاده از هورمون
(HRT). در این روش ابتدا ساپوشن تخمدانها با OCP/GnRHa در سیکل قبلی صورت گرفته و در روز دوم قاعدگی با کمک سونوگرافی و اندازه گیری هورمونهای LH و استرادیول (E2<50pg/ml, LH<mIU/ml) مهار تخمدانی تایید می گردد. سپس با کاهش دوز GnRHa استروژن خوراکی شروع شده (ابتدا 2mg/daily تجویز و با توجه به ضخامت آندومتر در سونوگرافی دوز آن افزایش می یابد) و زمانی که ضخامت آندومتر به 8mm رسید GnRHa قطع شده و پروژسترون 100mg/daily تجویز می گردد و چهار روز پس از شروع پروژسترون انتقال جنین صورت می گیرد. 2) آماده سازی آندومتر با روش طبیعی: در این روش بیمارانی که دارای قاعدگی های مرتب می باشند انتخاب می گردند و با استفاده از سونوگرافی واژینال – اندازه گیری درجه حرارت و LH ادراری زمان تخمک گذاری مشخص و انتقال جنین 4 روز پس از تخمک گذاری انجام می شود.
نتایج مطالعه: میزان حاملگی با استفاده از تست فیشر
(Fisher's Exact Test) در گروه %8HRT و در گروه با سیکل طبیعی 5.9% بود. بنابراین میزان جایگزینی در هر دو روش آماده سازی آندومتر مشابه بود و در هر دو گروه تفاوت معنی داری در حاملگی کلینیکی و ادامه دار مشاهده نشد. از این رو در ایجاد بارداری، سن بیماران در زمان انتقال جنین و تعداد جنینهای منتقل شده، مهمتر از نوع پروتکل آماده سازی آندومتر می باشد.
نتیجه گیری کلی: با توجه به اینکه نتایج بارداری در هر دو روش آماده سازی آندومتر مشابه می باشد و نظر به پرهزینه بودن روش هورمون تراپی، استفاده از روش طبیعی برای آماده سازی آندومتر در سیکل های انتقال جنین فریز شده، پیشنهاد می گردد.

 
 
Title:

Comparison of pregnancy rate in freezed embryo transfer with two different endometrial preparationAbstract:

Objective: To determined the pregnancy rate of thawed embryo transfer during natural or controlled cycles using exogenous steroid a prospective randomize study form 1327 to 1378 in royan institute, 44 patients who were<35 years of age underwent 155 thawed embryo transfer.
Main outcome measure: Pregnancy and implantation rates per thawed embryo transfer cycle.
Material and method: Patients divided in two groups.
Group I: Patients who had irregular menses, and ovulatory problem used GnRH agonist and hormone replacement therapy protocol.
Group II: Patients who had regular menses, transfer was performed in a natural cycle 2 days after the LH peak or on day 17 of cycle.
Results: Semilar pregnancy rates were seen in natural cycle (5.9%) and programmed cycle (8%) the implantation rates were similar in the two methods of transfer cycles there were no significant difference in clinical or on going pregnancy rates in a natural or programmed cycle.
Conclusion: Transferring cryopreserved thawed pre-embryo in a natural or programmed cycle yielde similar pregnancy results.Keyword(s):