کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات

عنوان:

تجزیه و تحلیل رگبارها (تعیین منحنی های شدت - مدت) در نقاط مختلف ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به ارگان ها و سازمان های مختلف واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

بطور کلی اهداف تجزیه و تحلیل رگبارها متعدد و متنوع بوده، اما به لحاظ اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات هیدرولوژیکی سه هدف از بقیه مهمتر بوده که بدین شرح می باشد:
1- تجزیه و تحلیل نقطه ای جهت تعیین توابع شدت- مدت بارندگی برای کلیه ایستگاههای باران سنج ثبات در ایران انجام شد و حاصل آن این مجموعه می باشد.
2- تجزیه و تحلیل منطقه ای جهت تعیین فرمولهای منطقه ای که توسط آن بتوان با استفاده از عوامل ساده و قابل دسترسی نظیر بارندگی حداکثر روزانه به مقادیر بارندگیهای کوتاه مدت برای نقاطی که باران سنج ثبات وجود ندارد رسید.
3- برای رگبارها جهت انطباق با هیدروگراف سیلهای بوقوع پیوسته ناشی از آنها و تعیین ضریب جریان سطحی، این اهداف هم دنبال خواهد شد که انشااله نتایج آن در آینده نه چندان دور انتشار خواهد یافت.
مطالعه رگبارهای ثبت شده توسط باران سنجهای ثبات ایستگاههای سازمان هواشناسی و وزارت نیرو جهت تعیین توابع شدت- مدت در نقاط مختلف ایران در طی سالهای 1359- لغایت 1370 در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول مطالعه (سالهای 1359 لغایت 1363) 48 ایستگاه باران سنج ثبات سازمان هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 14 ایستگاه بدلایل مختلف از قبیل در دست نبودن گرافهای هر سال بطور کامل (در مواقعی که بارندگی وجود داشته است) یا کیفیت بسیار بد گرافها و یا به علت نواقص دیگر قابل تجزیه و تحلیل و ارایه توابع شدت- مدت نبوده اند.
در مرحله دوم مطالعه (سالهای 1363 لغایت 1370) 205 ایستگاه باران سنج ثبات بخش آبهای سطحی وزارت نیرو مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد به دلیل نقص گرافها فقط 101 ایستگاه تحت بررسی های لازم جهت تعیین توابع شدت- مدت قرار گرفته اند.
روش مطالعه بدین صورت بوده است که ابتدا رگبارهای انتخاب شده با مقادیر بارندگیهای روزانه باران سنجهای معمولی جهت صحت رگبارهای ترسیم شده کنترل گشته و همین طور سعی گردیده است که گرافهای رسم شده ناشی از ذوب برف تشخیص داده شوند و به جای رگبار تجزیه و تحلیل نشوند، سپس از روشهای مناسب مقادیر حداکثر شدتهای هر رگبار و در نتیجه شدت حداکثر سالیانه در فواصل زمانی مختلف برای سالهای مشاهدات هر ایستگاه محاسبه گردیده است و بعد از بررسیهای لازم بر روی روشهای متداول جهت تعیین مقادیر شدتهای حداکثر احتمالی برای سالهای برگشت مختلف، از قبیل روش پلکانی- سریهای بیش از حد معین- انطباق یک قانون احتمالی بر روی سری شدتهای حداکثر سالیانه، روش سوم انتخاب و مقادیر شدتهای حداکثر احتمالی برای دوره های برگشت و فواصل زمانی مختلف محاسبه گردید. جهت تعیین توابع شدت- مدت بر روی سری مقادیر شدتهای حداکثر احتمالی برای فواصل زمانی مختلف با یک سال برگشت معین از رابطه
I=atb استفاده گردیده است.
ذکر این نکته لازم است که مطالعات رگبارهای باران سنجهای ثبات وزارت نیرو برای کلیه ایستگاهها تا پایان سال 1366 انجام گرفته است اما در مورد استان آذربایجان شرقی به علت تغییر تشکیلات سازمانی دفتر بررسی منابع آب به شرکت خدمات مهندسی آب و بخصوص کارشکنیهای معاونت امور آب آن شرکت (از مرداد 1368) موفق به اخذ گرافهای سالهای 1365 و 1366 نگشته لذا پایان دوره مشاهدات ایستگاههای مورد مطالعه این استان سال 1364 می باشد.
در خاتمه از استفاده کنندگان و محققین محترم تقاضا دارم که هرگونه اشکال و نظرات اصلاحی خود را بصورت کتبی به اینجانب تذکر دهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):