برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش فاز مطالعاتی طرح دستیابی به دانش فنی بازسازی درام های زیراکس 660گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیک

پژوهشگران: 
بدراقی جلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هدف از انجام طرح دست یابی به دانش فنی بازسازی درام های زیراکس 660 می باشد برای نیل به این هدف ابتدا لایه های تشکیل دهنده درام 660 آنالیز و شناسایی شد و سپس با توجه به فرآیندهای مختلف زیروگرافی نقش هر لایه و ارتباط آنها با یکدیگر، محورهای مطالعاتی برای بدست آوردن مشخصه های بازسازی تعیین گردید. بر این مبنا نحوه باردارسازی سطح نوررسانا، نحوه ایجاد تصویر نوری، برهم کنش تصویر نوری با سطح باردار نور رسانا و نیز مکانیزم تخلیه در نقاط نورخورده چگونگی ثبات نقاط باردار باقیمانده که معرف تصویر نامریی الکتروستاتیکی هستند و نیز نحوه ظهور و انتقال آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و مشخصات فنی لایه ها و روش ساخت آنها بدست آمد.
بر طبق نتایج حاصل از فاز مطالعاتی، فاز عملی طرح انجام گردید. در این قسمت نیز ابتدا دستگاه لایه گذاری معیوب موجود در جهاد تعمیر و راه اندازی شد و سپس تجهیزات مورد نیاز طرح، طراحی و ساخته و بر روی دستگاه نصب گردید. پس از آماده سازی زیر لایه عملیات لایه نشانی
Se, Al2O3, Al در شرایط بهینه بدست آمده صورت گرفت و اندازه گیری های الکتروستاتیکی بر روی آن صورت گرفت. اندازه گیری های الکتروستاتیکی انجام شده بر روی درام بازسازی شده گویای حصول شرایط زیروگرافی ایده ال با آن است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):