برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع اختلال نقصان توجه - بیش فعالی در کودکان تولید یافته به روشهای درمان نازایی در پژوهشکده رویان 1376-1372گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: اپیدمیولوژی و بهداشت باروری

پژوهشگران: 
کمالی محمد (مسئول طرح)
علی زادگان شهرزاد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1381

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف: بررسی شیوع اختلال نقصان توجه بیش فعالی در کودکان تولید یافته با روشهای درمان نازایی در پژوهشکده رویان 1376-1372.
مواد و روشها: پس از برقراری تماس تلفنی با والدین این کودکان (2مورد) که در رده سنی 8-4 سال قرار داشتند پرسشنامه کانر (فرم والد) به همراه فرم اطلاعات دموگرافیک و پاکت دارای تمبر جهت بازگشت پرسشنامه های پر شده به آدرس خانواده ها ارسال شد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار
SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: از بین 47 کودکی که پرسشنامه آنها برای اختلال مورد نظر به طور کامل پر شده بود سه کودک
(6.38%) دچار اختلال بیش فعالی – نقصان توجه بودند.
نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه تفاوت معنی داری بین شیوع اختلال نقصان توجه بیش فعالی در کودکان تولد یافته بدنبال درمان نازایی و جمعیت عمومی کودکان نشان نداده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Prevalance of attention deficit hyper activity disorder In children born by ARTAbstract:

Objective: Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children born by ART in Royan Institute, 1372-76.
Material and Methods: Conner Parent Rating Scale and demographic data questionnaire were mailed to parents of 52 children (4-8 yrs old) born by ART (IUI, UBF, ICSI) after they were called. A stamped envelop was also enclosed so the patents could easily return the questionnaires. Data were analyzed by SPSS.
Results: OF 47 children whose forms were correctly completed for ADHD, 3 (6.38%) had the disorder.
Conclusion: Concerning the prevalence of Attention Deficit–Hyperactivity Disorder in general population of children (3-5%), this study showed no significant difference in ART children.Keyword(s):