برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جایگاه سلامت کودک با عنوان موضوع پایان نامه های پزشکی طی سالهای 81-73 در دانشکده های پزشکی شهر تهران، 1381- تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: رشد و سلامت کودک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح می تواند جهت تعیین اولویت های پژوهشی معاونت استفاده شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این پژوهش، پایان نامه های مرتبط با رشته کودکان از نظر محل و سال انجام طرح، عنوان روش و موضوع تحقیق و برخی جزییات دیگر پایان نامه، مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفته اند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر امکان ایجاد یک بانک اطلاعات موضوعی جامع 5 ساله از پایان نامه های پزشکی دانشکده های شهر تهران، ارتباط و انطباق موضوعات انتخاب شده با اولویت های سلامت کشور و جهان مورد بررسی قرار می گیرد.
هدف اصلی طرح تعیین فراوانی پایان نامه های پزشکی منطبق با اولویتهای سلامت کودکان طی سالهای (81-1373) در سه دانشکده پزشکی شهر تهران (تهران، ایران، شهید بهشتی) می باشد. این مطالعه به روش مقطعی و به وسیله مشاهده و تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه گیری، به روش سرشماری انجام شد. نتایج نشان دادند که 673 پایان نامه با موضوعات مربوط به سلامت کودک در طی این سالها
35.3% در دانشگاه شهید بهشتی، 32.8% در دانشگاه ایران و 32.9% در دانشگاه تهران انجام شده بودند.
بیشترین روش تحقیقی بکار رفته در این پایان نامه روش مقطعی
(cross-sectional) بوده است (65.6%) و جمعیت هدف و جمعیت پژوهش عمدتا جمعیت بیمارستانی بوده اند (به ترتیب 86.8% و 87.6%). بیشترین روش نمونه گیری در این پایان نامه ها روش سرشماری بوده است (42.3%).
چهار موضوع عمده مورد بررسی در این پایان نامه ها به ترتیب عبارت بودند از: بیماری های عفونی
(18.11%)، بیماری های گوارشی (14.8%) بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی (9.1%) و بیماری های کلیه و مجاری ادرار (8.8%) که با مقایسه این آمار با چهار علت عمده مرگ کودکان زیر 5 سال در کشورهای در حال توسعه (عفونتهای تنفسی تحتانی 18.1%، بیماری های اسهالی 15.2%، مالاریا 10.7% و سرخک 15.4%) ناهماهنگی بین موضوعات پایان نامه ای با اولویتهای سلامت کودکان به چشم می خورد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

To evaluate importance of child health as title of dissertation of graduates from medical schools of Tehran province 2001, Tehran-2002Abstract:

In this study, medical theses with the subjects related to child health were classified according the university and year of performance, title, subject and method of study and some other details of theses form 1994-2002. With theses data, besides forming a data bank of medical thesis subjects in this 8 year period, the relation and conformity of theses subjects with national and world child health priorities will be assessed.
The main aim of this study is to determine frequency of medical theses conformed with child health priorities during 1994-2002 in 3 medical university of Tehran province (Tehran, Iran, Beheshti).
This is a cross-sectional study which has been done by inspection and questionnaire filling. Sampling has been done by census method.
The result showed that from 673 theses with child health related subjects during this 8 year period, 35.3% have been done in Beheshti university. 32.8% in Iran university, and 31.9% in Tehran university.
The most common research method used in theses was cross-sectional method (65.6%). Target and study population were mainly hospital based (86.8% & 87.6% respectively).
The most common was of sampling was census method (42.3%) the main 4 subjects investigated in these were infectious diseases (18.1%) gastrointestinal diseases (14.8%) upper & lowet respiratory tract diseases (9.1%) urinary tract disease (14.8%). According to international reports main 4 causes of death in under 5 children in developing countries are: Lower respiratory tract infection (18.1%). Diarrheal disease (15.2%). Malaria (10.7%), and Measels (4.5%). Subjects of these don't conform to child health priorities.Keyword(s):