برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر کتوکونازول بر پیشگیری از سندرم هیپراستیمولاسیون طی سیکلهای ART در بیماران PCODگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اوج منیر (مسئول طرح)
احمدی ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: سندرم هیپراستیمولاسیون تخمدان (OHSS) یکی از عوارض حاد تکنولوژی کمک به باروری (ART) می باشد به خصوص در بیماران با سندرم تخمدانهای پلی کستیک. (PCOS) کتوکونازول یک داروی ضد قارچ است. با اثر مهارکنندگی آنزیم P450 هیدروکسیلاز که نیمه عمر کوتاه دارد و به منظور کاهش هورمونهای مردانه و نیز کاهش پاسخ به تحریک تخمدان در سیکل های تحریک تخمک گذاری زنان با PCOS بکار می رود. در این مطالعه اثر (K)Ketoconazol در کاهش پاسخ تخمدانها به تحریک در طی سیکل های ART بررسی خواهد شد.
مواد و روشها: تعداد 88 بیمار
PCOS کمتر از 36 سال کاندید IVF یا ICSI مورد بررسی قرار گرفتند همه آنها سابقه وقوع OHSS یا در معرض ریسک وقوع آن در سیکل های قبلی بوده اند. سیکل پروتکل استاندارد long با بوسرلین و HMG برای همه آنها آغاز شده 30 نفر بدون دریافت داروی K (گروه I) 30 نفر K را به صورت یک روز در میان 50 میلی گرم از روز چهارم تحریک دریافت کردند. ( گروه II) و 28 نفر K را با همان دز روزانه دریافت کردند (گروه III) میزان استرادیول، تعداد فولیکول غالب و اووسیت و میزان باروری تخمکها در گروه با استفاده از تستهای آماری فیشر، 2 student-t , χبررسی و آنالیز گردید.
نتایج: تفاوت معنی دار آماری بین گروهها از نظر تعداد آمپول مصرفی، روزهای تحریک و تعداد فولیکول غالب اووسیت نبود تعداد سیکل های کنسل شده به علت
OHSS به ترتیب 2، 2 و 1 در گروههای III, II, I بود (معنی دار نبود). همچنین تفاوت آماری معنی دار از نظر تعداد و ماچورتی اووسیت و میزان باروری بین گروهها وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد دز کم
K نمی تواند باعث کاهش پاسخ تخمدان به تحریک و کاهش وقوع OHSS به صورت معنی دار شود. این ممکن است مربوط به سطح بالای تحریک در ART در مقایسه با اینداکشن باشد. به هر حال K اثر منفی روی بلوغ (maturity) و تعداد اووسیت و همچنین میزان باروری نیز ندارد  آمار تجزیه زودتر و یا دز بالاتر K می تواند بروز OHSS را کاهش داده و نیاز به مطالعات بعدی دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Introduction: The ovarian hyperstimualation syndrome (OHSS) is a serious complication of assisted reproductive technology (ART) especially in patients with polycystic ovarian syndrome (PCOS). Ketoconazole (K) is an antimyeotic drug and P450 hydroxylase inhibitor with short half-life which has been sued to reduce hyperandrogenism and to attenuate the ovarian response during induction of ovulation in PCOS patients. In this study, the clinical efficacy of K on ovarian steroidogenesis was investigated during ART in PCOS patients.
Material and Methods: A total of 88 PCOS patients, less than 36 years old were enrolled for IVF or IVF or ICSI, in all of whom OHSS either occurred or there was the risk of occurrence in a previous ART cycle. They were included in a prospective randomized clinical trial study. Long protocol with buserelin and gonadotropin were used in all of them. 30 cases did not received K (group I). 30 cases received K (50mg every 48 hours starting 4th day of stimulation (group II). And 28 cases received K with the same dose daily (group III). Serum E2, lead follicules, retrieved oocytes, fertilization rate, development of OHSS and cancellation rate were compared between the group using non paired t-test, ?2 and fisher’s exact test.
Results: There were on significant differences between the groups in total number of HMG ampules, stimulation days number of filicles
³16 and peak of E2 on HCG day.
The number of cancelled cycles was 2/30 in group I, II and 1/28 in group III (not significant). There were no significant differences in number and maturity of retrieved oocytes and fertilization rate between the groups.
Conclusion: This study revealed low dose of K can not significantly reduce ovarian response and OHSS during ART cycles. It may be related to higher stimulation in ART compared to induction. However, K has no effect on the number and maturity of oocyte and fertilization rate.
Whether earlier and more intense administration of K reduces OHSS during ART remains to be evaluated in future studies.Keyword(s):