برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل تعابیر و مفاهیم مختلف آزادی در متون منظوم ادب فارسی با تاکید بر دوران پیش از مشروطهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صادقی گیوی مریم (مسئول طرح)
جنگی قهرمان تراب (همکار طرح)
جعفریه مهناز (همکار طرح)
جابری پور نسرین (همکار طرح)
تاجیک نرگس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

آزادی موضوعی است که همواره ذهن انسانها را به خود معطوف و مشغول نموده است. در حقیقت اندیشمندان و فیلسوفان و سیاستگزاران و نویسندگان و شاعران و همه کسانی که به هر نحو با انسان و خواسته ها و افکار او سروکار دارند، خواسته اند آزادی را بشناسانند تا هیچ شخص و اصل و مساله ای نتوانند آن را مخدوش سازد گرچه همین امر باعث شده که آزادی با تعاریف مختلف همواره یک امر روشن و در عین حال مبهم و پوشیده، باقی بماند. نظم و نثر فارسی نیز به عنوان مهم ترین رکن اندیشه و سیر تفکر ایرانی در طول قرون مختلف خواسته با تعاریف مختلف، آن را به مخاطبان خویش بشناساند و با سخن گفتن از ابعاد گوناگونش عرصه و پهنه آن را مشخص نماید.
طرح «تحلیل مفاهیم و تعابیر مختلف آزادی در ادب منظوم پارسی با تاکید بر دوران پس از مشروطه» با همین هدف و انگیزه، مفاهیم مختلف آزادی را در شعر ایران مورد بررسی قرار داده سپس با تحلیل آن مفاهیم و تعابیر و بر اساس آنها، شاعران را در دو دوره و دسته کلی قرار داده است. شاعران پیش از مشروطه که آزادیهای درونی را در شعر خویش مطرح کرده اند و شاعران پس از مشروطه که از آزادیهای بیرونی و سیاسی و اجتماعی، سخن گفته اند. دسته اول را در فصل اول و دسته دوم را در فصل سوم مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در عین حال عوامل و علل این تغییر و دگرگونی را در فصل دوم تحت عنوان «عوامل زمینه ساز آزادیهای سیاسی و اجتماعی» مختصرا مورد نقد و بررسی قرار داده است.
برای قضاوت و ارزیابی بهتر شاعران فصل سوم را به سه دسته اصلی آرمان گرایان، پیشروان انسان گرای و نمادگرایان تقسیم بندی نموده و در هر مورد زبان شاعران صاحب سبک و شاخص را که خود مبارز سیاسی بوده و با انواع زندان ها و محدودیتها روبرو بوده اند و عدم آزادیهای سیاسی و اجتماعی را در روزنامه ها و کتابها و اشعار خویش، متجلی ساخته و مردم را برای رسیدن به آزادی، تشویق و ترغیب می نموده اند، مورد تحلیل و تجزیه قرار داده است.
زبان این شاعران، زبان اعتراض و مخالفت با حکومت هاست این شاعران مثل بهار و فرخی و شاملو و صفارزاده و دیگران، همه انواع استعارات و اصطلاحات پیچیده و رمزهای گوناگون را برای بیان این ایده، به خدمت زبان و اندیشه خویش در آورده اند. در پایان این تفاوتها و تمایزات را با ترسیم دو نمودار مختلف، نشان داده است.کلیدواژگان: آزادی های سیاسی و اجتماعی، آزادیهای درونی، آرمان گرایان، انسان گرایان، نماد گرایان، مشروطه

 
 
Title:Abstract:

The Freddom is the subject always has been occupied and turned mens mind. Actually the thinkers, philosophers and politicians and authers and poets that connect with human have wanted with their ideas and wanitings to make the freddom and to difine its limits for can enactment the roots and principles that one cannot never altered it.
Although this matter has caused that the freedom with its definitions is always illuminate matter mean while ambiguous.
The prose and poem persion literature as the most important foundatios Iranian idea and his thought movement between long and different years have been wanted with different expressions have defined it to its addresses and with speaking of different dimensions, to define its field. This project the digestion of different definitions and explanations the emphasis with cyclosis after Mashrooteh analisies with this aim then with enalisis freedom’s definitions has distributed the parts in two ranges that are the poets before Mashrootch that have spoken from political and social freedom.
The first part have diberated in firs section and the second part have deliberated in the third section, meanwhile have expressed the different causes in second section in the name of the maker grounds the causes of political and social freedoms vriefly for the better judement about about the third’s section poets this part have divided in three parts that are idealizeds, and the pioneers of humanitarian and the mysterians, and in one of part the style poets that ate polition and prisoner at different proson have evidented in their newspapers and vooks and poemes, they have encouraged people for making free. This project has shown different meaning of freedom in two time in two curves too.
The most vocabulary ate Political and social freedom-Interior freedom Idealized-Jumanitarians-Islamic (religion)-Politic misterians misterians- MashrootehKeyword(s):