برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

زمینه ها و عوامل تنش زا، شیوه های مقابله و نشانگان هیجانی، رفتاری و بدنی تنیدگی در بین دانشجویان دانشگاه تهران (فاز اول)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (مسئول طرح)
خدایاری محمد (همکار طرح)
باصری احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در زندگی هر کس رویدادهای ناگواری اتفاق می افتد که آرامش جسمی و روانی وی را بر هم می زند و معمولا باعث می شود که برای رهایی از این حالت روشهایی را به کار گیرد. این حالت تنیدگی نامیده می شود. تنیدگی آسیب پذیرترین افراد را هدف قرار می دهد، در عین حال قویترین افراد هم از گزند آن مصون نیستند. از جمله گروهی از افراد که در معرض رویدادهای تنش زای فراوان هستند دانشجویان می باشند. دانشجویان با تنش زاهای روزانه متنابهی روبرو می شوند که بین افراد غیردانشجو شایع نیست. به منظور بررسی و شناسایی زمینه ها و عوامل تنش زا در بین دانشجویان و نحوه مقابله با آن و نیز نشانگان عاطفی، رفتاری و جسمانی آن مطالعه حاضر انجام گردید. در فاز اول این مطالعه با بررسی چارچوب های نظری موضوع و نیز جمع آوری یافته های مطالعات داخلی و خارجی پرسشنامه هایی با عنوان «مقیاس سنجش عوامل فشارزا»، «مقیاس نشانگان استرس» و «مقیاس راههای مقابله با مسایل و مشکلات» بر اساس چارچوب نظری و نیز پرسشنامه قبلی تهیه گردید. این پرسشنامه ها به صورت مقدماتی در بین 50 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران اجرا گردید. بر اساس نتایج این مطالعه پرسشنامه ها از پایایی مناسبی برخوردار بودند همچنین اعتبار محتوایی پرسشنامه ها بوسیله متخصصان علوم رفتاری مورد تایید قرار گرفت. با توجه به یافته های فوق مطالعه حاضر در نظر دارد در فاز دوم اجرایی با جمع‌آوری داده ها در یک گروه نمونه معرف جامعه آماری یافته های تحلیلی را ارایه دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Stressors, Stress symptoms and coping strategies in Tehran university studentsAbstract:

There are bad events in the every body life, which disturb psychophysical relaxation; some methods will be used usually for getting ride of them, which are called stress. The most sensitive people are targeted by the stress/ even the most powerful people are not protected. Students are exposed to stressful events, and face to different daily stressors that aren’t common in others (nonscholars). This study surveyed stressors factors, the style of coping and emotional, behavioral & physical symptoms among them. The first phase of this study covers survey on theoretical subject framework and gathering findings of inter-extra studies. Questionnaires as "scale of stressor factors", "stress syndrome scale" and "scale of coping with problems and difficulties" provides base on theoretical framework and prior questionnaires. So Tehran university students answered to these questionnaires. The results show that questionnaires have good rehability, and behavioral science specialists confirmed the content validity of those questionnaires. With respect to mentioned findings, analytical finding will be given in the second phase of the plan by gattering of data from sample group, which describes Tehran university students.Keyword(s):