برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از مدل ریاضی و GIS به منظور تعیین حریم حفاظتی چاه های شرب دشت بهار همدانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: هیدروژئولوژی

پژوهشگران: 
دلخواهی بهزاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان همدان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

بخشی از آبخوان اطراف یک چاه که آب و ذرات آلاینده در آن به دلیل پمپاژ در یک مدت زمان معین می توانند به چاه برسند حریم حفاظتی چاه نامیده می شود. به منظور بررسی عوامل موثر بر حریم حفاظتی چاه های شرب با استفاده از مدل ریاضی عددی، از اطلاعات مربوط به 57 حلقه چاه آب شرب شهر همدان در دشت بهار استفاده شده است. در ابتدا مدل ریاضی عددی آبخوان با استفاده از نرم افزار مدل سازی GMS V. 6. 5 تهیه گردید. سپس، از نتایج مدل واسنجی شده در ترسیم منطقه تسخیر و حریم حفاظتی چاه های شرب با زمان های سیر 1، 5 و 10 سال، به وسیله برنامه مکان یابی ذره ای MODPATH استفاده شد. همچنین مقادیر حداقل و حداکثر شعاع حفاظتی حریم های 1، 5 و 10 سال نیز برای تمامی چاه ها محاسبه گردید. نتیجه اصلی این تحقیق نشان می دهد که در صورت فراهم بودن اطلاعات قابل اعتماد هیدروژئولوژیک در منطقه استقرار چاه ها، روش مدل عددی بهترین روش جهت ترسیم حریم های حفاظتی چاه های شرب می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):