برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات زیست محیطی افیولیت های جوین بر آب زیرزمینی منطقهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پترولوژی

پژوهشگران: 
هاتفی راحله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

ارائه نتایج به سازمان محیط زیست جهت حفظ سلامت منابع آبی و بهداشت مردم.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

محدوده مطالعاتی بخشی از دشت جوین در شمال سبزوار است که در استان خراسان رضوی واقع شده است. در این تحقیق تاثیر مجموعه افیولیتی منطقه جوین (گفت) بر آب زیرزمینی آن مورد بررسی قرار گرفته و سعی در شناسایی شرایط آلاینده به وسیله فلزات سنگین با تاکید بر کروم در آلودگی آب شده است. برای دستیابی به این هدف تعداد 22 نمونه آب از چاه، چشمه و قنات در محدوده مورد مطالعه جهت آنالیز به روش ICP برداشت شده است. در بررسی های انجام شده میزان کروم در اغلب نمونه ها بالاتر از حد مجاز استاندارد WHO است و عناصر فراوان در مناطق افیولیتی شامل Mn, Ni, Co پایین و کمتر از حد تشخیص دستگاه آنالیزور است. بر اساس نمودار استیف سه نوع آب با تیپ کلرور سدیم، بیکربنات سدیم و بیکربنات منیزیم وجود دارد که تیپ بیکربنات منیزیک از مناطق نزدیک به مجموعه های افیولیتی برداشت شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):