برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک اراضی شرکت کشت و صنعت لشکر 14 امام حسین (ع)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پائیز 1384

کارفرما: لشکر 14 امام حسین (ع) سپاه پاسداران

خروجی طرح: 

نتایج طرح در قالب 1 جلد گزارش تهیه و تحویل کارفرما گردید که پس از حفاری در دو نقطه پیشنهادی از هر کدام به میزان 17 لیتر در ثانیه آب استحصال می گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

برای بررسی ساختار زمین شناسی تحت الارضی و مطالعه وضعیت آب های زیرزمینی در اراضی شرکت کشت و صنعت از روش ژئوالکتریک استفاده شد که بتوان ساختار پدیده های مختلف زمین شناسی از قبیل آبرفت، واحدهای سنگی، گسل ها و تغییر رخساره ها را مشخص نمود. در این طرح 30 سونداژ الکتریکی با خط جریان 1000 متر برداشت گردید که پس از مطالعه و تحلیل داده ها دو نقطه یکی در واحدهای سنگی و دیگری در رسوبات آبرفتی جهت حفاری پیشنهاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):