برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش اعتماد اجتماعی شهروندان شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
ممبینی ایمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: استانداری خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر اهواز پرداخته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مولفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته است. ویژگی های تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خرده فرهنگ های قبیله ای و طایفه ایی که از جمله نتایج آن خاص گرایی و کاهش اعتماد اجتماعی به غربیه ها است، مطالعه اعتماد اجتماعی در این جامعه را به یکی از مهمترین پیش شرط های شناخت این جامعه به منظور فراهم سازی شرایط توسعه اجتماعی آن بدل ساخته است. متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد تعمیم یافته است که با شش بعد صراحت، صداقت سهیم کردن و تمایلات مستقل در این تحقیق عبارتند از: سنت گرایی، پایگاه اجتماعی و تحصیلات. به منظور بررسی جامع اعتماد اجتماعی، علاوه بر سنجش متغیرهای اصلی تحقیق، یک رشته از متغیرها هم تحت عنوان متغیرهای پیشینه ای در این تحقیق دخالت داده شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):