برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی شرکت حداد شیمیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1384

کارفرما: شرکت سهامی حداد شیمی

خروجی طرح: 

نتایج مطالعات، به صورت 1 جلد گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مطالعات ژئوالکتریک در محدوده اراضی شرکت حداد شیمی واقع در مورچه خورت به روش مقاومت سنجی انجام گرفت. در این بررسی ها 30 سونداژ الکتریکی برداشت گردید. هدف اصلی، بررسی وضعیت آب زیرزمینی در رسوبات آبرفتی بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):