برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی حوزه بالادست و پایین دست سد گتوند علیاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی و اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف کلان طرح شناخت و بررسی تغییرات و تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی مترتب بر احداث سدگتوندعلیا در منطقه محل اجرای طرح و مناطق پیرامون می باشد.
در این پژوهش از روش های علمی مرسوم در علوم انسانی و اجتماعی جهت گردآوری و تحلیل داده های مورد نیاز، تبیین وضعیت موجود منطقه و پیش بینی تحولات آینده استفاده شد. همچنین از روش ها، ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده علوم جغرافیایی و طبیعی در این تحقیق استفاده شده است. اجزای و مراحل این تحقیق به شرح زیر می باشد:
ـ مطالعات اکتشافی
ـ مطالعات اسنادی
ـ مطالعات میدانی
در این طرح مطالعاتی آثار مختلف سد در دو حوزه بالادست و پایین دست بررسی شده است و با توجه به اقتضائات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی این دو حوزه، پیشنهادات و راهکارهایی برای بهره برداری مناسب از این طرح و کاهش اثرات منفی احداث سد بر زندگی و معیشت مردم منطقه عرضه شده است. از آنجا که در این مطالعه رویکردهای علمی گوناگونی مورد توجه قرار گرفته و در هر بخش دو حوزه بالادست و پایین دست بررسی شده است، گزارش نهایی تحقیق در قالب 15 مجلد گزارش اصلی و 3 مجلد ضمیمه تدوین شده و ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):