برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مورفودینامیک حوضه طالقان رودگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
قنواتی عزت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به سازمان مدیریت منابع آب ایران جهت چاپ در مجلات تخصصی وزارت نیرو
ارائه گزارش طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

عدم شناخت قابلیت های محیط طبیعی و مدیریت نادرست منجر به عدم کاربری بهینه خواهد شد. خوشبختانه انسان متمدن به فکر چاره جویی افتاده و از اواخر قرن میلادی گذشته به این نکته پی برد که برای آنکه بخواهد بهره برداری باصرفه و مستمر از سرزمین داشته باشد، بهتر است که روند بهره برداری را در یک چهارچوب برنامه ریزی شده به نام طرح مدیریت به اجرا گذارد.
حوضه آبخیز طالقان در ارتفاعات مرتفع البرز مرکزی واقع شده است. مساحت این حوضه حدود 1328.2 کیلومترمربع است و از نظر دینامیکی حوضه ای بسیار فعال است. انواع حرکات دامنه ای و انواع فرسایش و پدیده های دیگر ژئومورفولوژیکی در آن قابل مشاهده است.
با توجه به ساختار حوضه آبخیز طالقان که از یک دره تکتونیکی غربی، شرقی در ارتفاعات البرز شکل گرفته دوره کواترنر نقش اساسی در ساختار مخروط افکنه های فرعی و اصلی و پادگانه های آبرفتی آن داشته و حرکات توده ای زمین در دوره کواترنر در شکل دهی کنونی زمین به عنوان ژئومورفولوژی حوضه نقش اساسی دارند. گر چه کواترنر در طالقان گسترش چندانی نداشته ولی مطالعه آن به عنوان بستر زندگی انسان و تولیدات مورد نیاز زندگی اهمیت ویژه ای دارد.
در این تحقیق ضمن مشخص نمودن عوامل مورفودینامیکی حاکم بر حوضه آبخیز طالقان رود، فرآیندهای مورفودینامیک، عملکرد و آستانه های آن و تحولات حوضه پیش بینی و شناسایی می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):