برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مهندسی مجدد فرایندهای سازمان تربیت بدنیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: سازمان تربیت بدنی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح بهبود و ارتقای چشمگیر و اساسی در عملکرد سازمان از طریق مهندسی مجدد فرایندها می باشد. و اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از:
ـ مستندسازی وضعیت موجود سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل تربیت بدنی استان های تهران و قم (چشم انداز، اهداف، راهبردها، ساختار، فرایندها و مستندات)
ـ ارزیابی فرایندهای موجود سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل تربیت بدنی استان های تهران و قم کارایی و اثربخشی لازم برای تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهای فعلی سازمان
ـ سازماندهی مجدد فرایندهای سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل تربیت بدنی استان های تهران و قم، برای تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهای فعلی سازمان
مراحل و روش های اجرایی عبارتنداز:
فاز صفر: فرهنگ سازی، برنامه ریزی و تعیین محدوده طرح
فاز اول: شناخت، تجزیه و تحلیل
مرحله اول ـ بسترسازی و آماده سازی
فاز دوم: مدیریت فرایندها
مرحله دوم‐ـ شناسایی فرایندها و استخراج تعاملات یک فرایند با فرایندهای دیگر
مرحله سوم‐ـ مستندسازی فرایند
مرحله چهارم ـ مطابقت فرایند با خواسته های مشتری
مرحله پنجم ـ مطابقت فرایند با برنامه های استراتژیک سازمان
مرحله ششم ـ بهره وری فرایند
مرحله هفتم ـ ممیزی فرایند
فاز سوم: مهندسی مجدد فرایندها
مرحله هشتم ـ اصلاح، بهبود و مهندسی مجدد فرایندها
نتایج طرح عبارتند از:
فرایندهای بهبود یافته
ـ فرایندهای حذف شده
ـ فرایندهای باز مهندسی شده
ـ تعاملات فرایندهای جدیدکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):