برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و شناسایی مزیت های نسبی و فرصت های اشتغال و کار آفرینی استان ایلام و ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین 10 طرح تیپ شغلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: سازمان همیاری و اشتغال دانش آموختگان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

اهداف اصلی از اجرای این طرح عبارتند از:
ـ تعیین مزیت های نسبی تولیدی در زیر بخش های اقتصادی
ـ تعیین فرصت های اشتغال در زیر بخش های مختلف
ـ تعیین و بررسی شرایط ناظر بر کارآفرینی در هر یک از زیر بخش های اقتصادی
هدف نهایی طرح تدوین طرح های تیپ های شغلی استان ایلام بوده است.
مراحل و روش های اجرایی طرح عبارتند از:
ـ روش تعیین ضریب اقتصاد و پایه
ـ تعیین درجه اهمیت مشاعل دارای ضریب ارزش افزوده بالا از نظر مسوولین، پژوهشگران و کار آفرینان در استان ایلام
ـ تعیین مزیت ها و کمبود های استان از نقطه نظر اسناد بالا دست (سند ملی توسعه استان، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، استراتژی توسعه صنعتی استان)
ـ روش های آماری (Topsis)
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داده است که استان ایلام در بخش های صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنعت ساختمان، صنایع و معادن، پرورش زنبور عسل دارای مزیت نسبی است.
ـ ارائه تیپ های شغلی
ـ کمک به ایجاد مشاغل هماهنگ با مزیت ها و نیازهای استان
ـ کمک به کاهش نرخ بیکاری
ـ هدایت جریان اشتغال به طرف بخش های اقتصادی مورد نظر مسوولین استانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):