برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان فراوانی هر یک از آسیب های اجتماعی بجنوردگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: استانداری خراسان شمالی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

این پژوهش با هدف شیوع شناسی آسیب های اجتماعی کوشید تا میزان فراوانی هر یک از آسیب های اجتماعی را در شهرستان بجنورد بررسی نماید. بر این اساس دو گروه افراد عادی و زندانی شهر بجنورد مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای بوده که بر اساس آن 1046 نفر از افراد عادی و 421 نفر از زندانیان مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش، روش پیمایشی بوده است و بر اساس آن پرسشنامه ای درباره آسیب های اجتماعی تهیه و به افراد نمونه پژوهش ارائه گردید. بدین ترتیب نتایج نشان داد که بیشترین مورد آسیب ها در میان افراد عادی با فراوانی 39.3 درصد مربوط به کلاهبرداری و 21.1درصد مربوط به سرقت بوده است. از سوی دیگر در میان زندانیان، بیشترین فراوانی آسیب ها مربوط به مصرف مواد مخدر با فراوانی 67.5 درصد بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):