برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان مرکزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: استانداری استان مرکزی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

این طرح به منظور تعیین سطوح توسعه یافتگی کلی در سطح شهرستان های استان مرکزی و سپس تعیین ویژگی های توسعه یافتگی در میان هر یک از متغیرهای منتخب انجام یافته است. 65 متغیر در حوزه های زیربنایی، بهداشت، صنعت، آموزش، روستا، کشاورزی و شهر انتخاب شده اند برای انجام تحقیق از روش تاکسونومی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان های دلیجان، اراک و ساوه در خوشه اول توسعه یافتگی استان قرار گرفته اند. و بقیه شهرستان ها با فاصله زیاد از این خوشه قرار دارند. شهرستان کمیجان کمتر توسعه یافته ترین شهرستان استان بوده است. در مرحله دوم به منظور تعیین اولویت های توسعه مناطق، شهرستان ها به طور جداگانه و در بخش های مختلف اشاره شده در قبل، بار دیگر با استفاده از روش تاکسونومی سنجش شدند. نتایج نشان داده است شهرستان اراک از نظر شاخص صنعت رتبه اول را داراست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):