برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی اوقات فراغت جوانان 30 ـ15 سال شهر اراکگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
مبارکی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: سازمان ملی جوانان استان مرکزی

خروجی طرح: 

نتایج و پیشنهادات طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

تغییرات ساختاری جوامع، رشد فزاینده ابزارهای اطلاعاتی و تکنولوژیکی، گسترش فرهنگ معرفی و در حالت کلی تغییر مفهوم و شیوه های گذران اوقات فراغت را در جامعه سبب شده است بطوری که جوانان امروز نیازها و خواسته های فراغتی متفاوتی را نسبت به نسل های گذشته پیدا کرده اند. در همین راستا و با توجه به جوان بودن جامعه مورد بررسی تلاش شده است تا به چند مساله اساسی در خصوص فراغت جوانان اراک پاسخ داده شود.
این تحقیق در بین جوانان 30 ـ15 سال پسر و دختر شهر اراک به روش پیمایشی در بین 384 نفر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده تحقیق گویای این مطلب است که برنامه های ارائه شده در حوزه اوقات فراغت متناسب با نیازهای فراغتی آنها نبوده و سیاست های موجود بیشتر بر پایه عرضه محوری بوده تا تقاضا محوری.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):