برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پیوندهای فیزیکی و اقتصادی طرح آمایش استان مرکزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
محمدی قنبرعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: استانداری مرکزی

خروجی طرح: 

این طرح جهت برنامه ریزی های توسعه ای استان مرکزی قابل استفاده و بهره برداری می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

اهداف این تحقیق شناخت و تحلیل پیوندهای فیزیکی بین سکونتگاه های منتخب استان مرکزی و بین این سکونتگاه ها و سکونتگاه های منتخب خارج از استان (ملی و بین المللی)، شناخت و تحلیل پیوندهای اقتصادی بین سکونتگاه های منتخب استان مرکزی و بین این سکونتگاه ها و سکونتگاه های منتخب خارج از استان (ملی و بین المللی)، شناخت و تحلیل پیوندهای جمعیتی بین سکونتگاه های استان مرکزی، تحلیل پیوند کالایی برحسب مبدا و مقصد کالا برای کالاهای عمده ورودی و خروجی، ارائه پیشنهادات راهبردی بهبود شبکه مالی درون و برون استانی و ارائه پیشنهادات راهبردی تغییر جهت و اصلاح جریان جابجایی جمعیت در راستای توسعه استان بوده است.
در هر مورد از تحلیل پیوندها، ابتدا داده های جمع آوری شده مورد پردازش اولیه قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج این مرحله و شناخت ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سکونتگاه های استان، غربال گری به منظور گزینش سکونتگاه های منتخب انجام شد. در مرحله بعد به همین ترتیب برای گزینش سکونتگاه های منتخب سطوح ملی و فراملی غربال گری صورت گرفت. برای تحلیل هر یک از پیوندهای موضوع مطالعه، پس از گزینش سکونتگاه های منتخب مراحل ذیل انجام شد:
ـ پردازش مجدد داده ها با جهت گیری تشکیل ماتریس و تهیه نقشه
ـ تشکیل ماتریس مبدا ـ مقصد جریان های موجود
ـ تهیه نقشه پیوندها در محیط GIS
ـ تدوین شاخص های فراوانی، پایداری، قدرت، جهت و تقارن پیوندها
ـ تحلیل پیوندها
ـ ارائه پیشنهادات راهبردی به منظور بهبود، توسعه و یا استفاده مطلوب از شبکه پیوندهای موجود پس از شناخت و تحلیل هر یک از پیوندها به صورت منفرد، در مرحله بعد نتایج با یکدیگر تلفیق و تحلیل نهایی انجام شد. برای تلفیق و ارائه نتایج مراحل ذیل طی شده است.
ـ تشکیل ماتریس فراگیر مبدا و مقصد برای همه جریان های موجود و همه سکونتگاه های منتخب در تحلیل های منفرد پیوندها
ـ بازنگری و تلفیق شاخص های مراحل قبل و اضافه کردن شاخص چندگانگی
ـ تشخیص "جهت تاثیرگذاری" شاخص ها و تعیین وزن نسبی آنها
ـ تلفیق شاخص ها و تحلیل سکونتگاه ها از نظر قوت و ضعف پیوندها
ـ ارائه راهبردهای توسعه سکونتگاه ها از طریق بهبود، توسعه و یا استفاده مطلوب از شبکه پیوندها.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):