برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تکریم ارباب رجوع به دستگاههای اجرائی استان آذربایجان شرقیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: استانداری آذربایجان شرقی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

با توجه نظرسنجی از مراجعین به دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی در سال های گذشته، در سال جاری نیز این طرح به منظور بررسی روند میزان رضایت و یا عدم رضایت مراجعین مورد اجرا قرار گرفت. در واقع هدف از اجرای طرح فوق بررسی میزان رضایت مراجعین در مرحله اول وهمچنین بررسی روند میزان رضایت مندی مراجعین از دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی بوده است.
مطابق سایر روش های نظرسنجی ابتدا جامعه آماری را با توجه به داده های اخذ شده استانداری به دست آورده و سپس نمونه آماری را با استفاده از روش های خوشه ای و دسته ای .... انتخاب و به صورت حضوری از مراجعین نسبت به تکمیل پرسشنامه ذیربط اقدام گردید. در قدم بعدی پرسشنامه های تکمیلی مجددا مورد برسی قرار گرفته تا در صورت وجود هر گونه عدم انطباق از سایر پرسشنامه جدا شوند. و نهایتا با استفاده از نرم افزار spssنسبت به تحلیل داده های اقدام شده و نتایج به صورت ارقام و نمودارهای گرافیکی مختلف تحویل کارفرما گردید. نتایج طرح نشانگر برخی تفاوت ها شامل رشد و یا کاهش میزان رضایتمندی مراجعین از دستگاهای اجرایی نسبت به سال های گذشته بود که طبق تحلیل ها و بررسی های انجام یافته به متغیرهایی مانند شرایط زمانی و نیز عملکرد دستگاه ها بستگی داشت. البته این تفاوت ها به صورت معنی داری ملاحظه نگردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):