برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه های مشارکت مردم در راستای اهداف و استراتژی های منطقه آزاد ارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مدیریت دولتی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: منطقه آزاد ارس

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و تحویل گزارشات مربوط به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

مشارکت یک اساس مدیریتی در سازمان های مختلف است و این امر در حوزه سازمان منطقه آزاد ارس که به گونه ساختاری با مردم ارتباطات گسترده ای دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون تفکر و فراهم نمودن تدبیر لازم امکان بهره گیری از فرصت های منطقه و کاهش تعرض های اجتماعی و تقویت مشارکت های مردمی وجود نخواهد داشت. این تحقیق در جهت بررسی زمینه های مشارکت مردمی در راستای اهداف و استراتژی های منطقه آزاد ارس انجام شده است و بر اساس نتایج و یافته های آن زمینه های مختلفی جهت تحقق مشارکت مردمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش شده است با بررسی اهداف و استراتژی های منطقه آزاد ارس زمینه های مشارکت و نگرش مردم نسبت به این زمینه ها و اهمیت این زمینه ها ارائه شود روش تحقیق در این طرح پیمایشی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که بر مبنای زمینه های مشارکت و اهداف تدوین یافته تهیه شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان ساکن در محدوده منطقه آزاد ارس بودند که از طریق فرمول های نمونه گیری، نمونه 400 نفری انتخاب و وضعیت موجود منطقه و وضعیت مورد انتظار درخصوص زمینه های مشارکت مورد سوال قرار گرفت که نتایج، حاکی از آن است که زمینه های مشارکت مردمی در افزایش توانمندی ها و پتانسیل های منطقه آزاد ارس بسیار موثر خواهد بود و مدیریت منطقه در این خصوص نیازمند برنامه ریزی های موثری است که در سال های آینده به عنوان یک محور اساسی در برنامه ریزی های منطقه تحقق یابد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):