برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل عدم تحقق درآمدهای ناشی از فروش آب شرب در روستاهای استان آذربایجان شرقیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف اصلی و کلان از این پژوهش بررسی و شناسایی علل عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش آب در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوده است که این هدف با در نظر گرفتن مقاصد و اهداف خردی چون تعیین میزان آب شرب تامین شده، میزان آب شرب فروش رفته و میزان درآمد حاصل از فروش آن، شناسایی منابع درآمدی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، شناسایی عوامل تاثیرگذار در عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده، اولویت بندی هر یک از عوامل تاثیرگذار، شناسایی راهکارهای بهبود و افزایش درآمدهای حاصل از فروش آب و برنامه ریزی برای اعمال تصمیمات لازم در خصوص هر یک از راهکارها تحقق یافته است. در این پژوهش شناخت لازم پیرامون مساله، تعاریف، مفاهیم، مبانی نظری و تئوریک، تعاریف و اصطلاحات عملیاتی صنعت آب و فاضلاب، نقش آب در زندگی انسان، وضعیت آب در جهان و ایران، الگوی مصرف آب در ایران و مقایسه با سایر کشورهای جهان، نمایی کلی از صنعت آب و فاضلاب کشور، روند تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی، وظایف و مسوولیت های شرکت های آب و فاضلاب روستایی، محصولات شرکت های آب و فاضلاب، بازار و بازاریابی شرکت های آب و فاضلاب، ویژگی های مطلوب شرکت های آب و فاضلاب، رسالت شرکت های آب و فاضلاب از دیدگاه ذینفعان، خصوصیات خاص شرکت های آب و فاضلاب، فرایند تولید شرکت های آب و فاضلاب، مشخصه های خاص فرایند تولید در شرکت های آب و فاضلاب، جریان گردش عملیات مالی شرکت های آب و فاضلاب، دیدگاه شرکت های آب و فاضلاب و مشترکین، اهداف و الزامات مشتری مداری در شرکت های آب و فاضلاب و... مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به عقیده کارشناسان پارامترهای اصلی برای برنامه ریزی آب شرب مورد نیاز برای یک جامعه شهری یا روستایی مقدار تقاضای پیش بینی شده، تولید، مصرف، مقدار منابع آب در دسترس، نشت از سیستم، درآمد و درنهایت هزینه ها می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):