برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارائه راهکارهای جلب مشارکت مردمی (بخش خصوصی) در طرح های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

جهت دستیابی به اقتصادی متعادل و رسیدن به شرایط ویژه سرمایه گذاری، انجام اصلاحات اساسی ضروری می نماید و این امر نیازمند بستر مناسبی برای رشد بخش خصوصی در سرمایه گذاری بخش های زیربنایی است. طرح های آبرسانی به عنوان یکی از زمینه های زیربنایی سرمایه گذاری نیازمند مشارکت بخش خصوصی می باشند. این پژوهش ماحصل طرح پژوهشی با عنوان ارائه راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبرسانی روستایی بوده است که با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات پیش روی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبرسانی روستایی و به سفارس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی در سال 1388 به اجرا درآمد. در جهت دستیابی به اهداف طرح، از روش های ترکیبی (روش پیمایشی، روش توصیفی و روش تحلیلی) استفاده شده و با استفاده از مدل SWOT اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. در این مطالعه، شرکت های خصوصی دارای تخصص در زمینه طرح های آبرسانی به عنوان جامعه آماری مورد هدف انتخاب گردیده و به صورت تمام شماری از طریق ابزار پرسشنامه به نظرخواهی و امتیازدهی مولفه های موثر در مشارکت بخش خصوصی اقدام گردیده است. اولویت بندی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها، فرصت ها و همچنین ارائه راهبردهای چهارگانه (تهاجمی، تدافعی، بازنگری و تنوع) جهت بهبود مشارکت بخش خصوصی با شرکت آب و فاضلاب در زمینه طرح های مرتبط با آب، نتیجه این طرح پژوهشی می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):