برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل تاثیرگذار در مصرف آب آشامیدنی و ارائه راهکارهای کاهش مصرفگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

آب به عنوان منبع حیات، یکی از عناصر اصلی زیست موجودات زنده است. با اهمیتی که آب حائز آن است، بحران و کمبود آن به ویژه در بخش هایی از چرخه هیدرولوژی که گردش در آن کندتر است مداومت دارد و به طور مکرر خسارت های جانی و مالی به بار می آورد. با توجه به اهمیت و جایگاه آب شرب به خصوص در نواحی روستایی، لزوم توجه هر چه بیشتر به عوامل تاثیرگذار بر مصرف بی رویه آب و شناسایی این عوامل، رویکردی مناسب جهت شناسایی تهدیدات این حوزه خواهد بود. این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت آب شرب روستایی در سطح روستاهای شهرستان تبریز و شناسایی عوامل تاثیرگذار، تعیین وزن تاثیرگذاری هر یک از معیارها، اولویت بندی آنها، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل و مدیریت بهینه مصرف آب شرب در این محدوده از استان آذربایجان شرقی بوده و نتایج حاصل از اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه به تعداد 1320 نفر از مصرف کنندگان، 28 نفر از کارشناسان از سطح 44 روستا و تحلیل های عاملی و آنالیز کلاستر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، فرهنگی، بهداشتی، رفاهی، فنی، حقوقی، قانونی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و ... از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در مصرف بی رویه آب شرب روستایی در سطح محدوده مورد مطالعه به شمار می آیند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):