برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین اولویت های بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای برنامه پنج سال اولگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 

گروه پژوهشی: علوم سلولی ـ ژنتیک

پژوهشگران: 
فرزانه پروانه (همکار طرح)
نیک فرجام لاله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تعیین اولویت، یک فرایند علمی برای برنامه ریزی جهت اختصاص منابع برای استفاده بهینه است. بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در شروع با حیطه وسیعی از فعالیت ها و تقاضاها و منابع محدود نیروی انسانی، زمان، فضا و بودجه روبروست. بر این مبنا به منظور انجام بهینه امور، این پژوهش برای تعیین اولویت فعالیت های این بانک برای پنج سال نخست فعالیت طراحی و انجام شد.
در یک مطالعه کیفی و با استفاده از روش های مطالعه متون و مصاحبه، فهرستی از فعالیت ها در محیط بین الملل و نیازها و تقاضا ها و توانایی های مراکز و محققین داخل کشور به دست آمد که با روش تحلیل مطالعات کیفی استخراج شدند.
حاصل این مطالعه هفت گروه موضوع اصلی و 52 فعالیت در این گروه ها بود که از نظر اولویت در 11 دسته قرار می گرفتند. اولویت های اصلی شامل این موارد بودند: ایجاد شبکه اطلاعات ذخایر زیستی سلولی، تولید، تهیه و توزیع رده های سلولی و ارائه خدمات کنترل کیفی، تایید هویت و شناسنامه دار کردن سلول ها و انواع خدمات آموزشی و پژوهشی و ایجاد ارتباط بین محققین و مراکز مختلف.
استفاده از اولویت های تعیین شده با ارائه یک برنامه مدون امکان پذیر است. همچنین مشارکت سایر مراکز و محققین در کشور برای انجام بهینه امور ضروری است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):