برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سیتوژنتیکی بوسرلین به روش SCE در زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ژنتیک ـ سلامت باروری

پژوهشگران: 
گورابی حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه M.Sc. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

به کارگیری روز افزون تکنیک های کمک باروری (ART) لزوم بررسی عوارض آن را مهم تر می کند. یکی از اصلی ترین مسایل در این باره، بررسی عوارض جانبی داروهای مورد نیاز تحریک تخمک گذاری است. واکنش های سیستمیک و موضعی داروها، سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (OHSS) و تغییرات ژنتیکی منتهی به سرطان باید در بیماران تحت درمان بررسی شود.
در این مطالعه، اثرات سیتوژنتیکی مصرف بوسرلین، آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH)، در سیکل IVF بررسی شد. نمونه های خونی از 57 خانم مراجعه کننده به پژوهشکده رویان شامل 30 خانم در سیکل ART که بوسرلین را از روی 15 سیکل قاعدگی (زمان تخمک گذاری) تا 2 سیکل بعدی (فاز فولیکولی) مصرف کرده اند و 27 خانم نرمال به عنوان کنترل (در همان روزها)، کشت داده شد و با روش تبادل کروماتیدهای خواهری (SCE) بررسی شد که این یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری اثرات جهش زای کارسینوژن ها در سیستم پستانداران است. علی رغم کاهش بیشتر سطح E2 در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل، فراوانی SCE در دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد.
همانطور که لرنر در سال 1993 گزارش کرده بود، فراوانی SCE رابطه مستقیم با سطح E2 دارد. براین اساس انتظار می رفت نتایج این تحقیق کاهش بیشتری در فراوانی SCE بعد از تزریق بوسرلین، نشان دهد. عدم مشاهده این موضوع می تواند موید اثر جهش زای بوسرلین باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):