برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

میزان ارزیابی و اثربخشی (اثرسنجی) فعالیت ترویجی شیلاتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مدیریت- شیلات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: اداره کل شیلات استان گیلان

خروجی طرح: 

ارائه نتایج به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

- بررسی اثرسنجی پروژه های: کشت توام برنج و ماهی، پرورش ماهی قزل الا در شالیزار، پرورش ماهی در استخرهای دو منظوره بتنی
- شناسایی روشمند موانعی که باعث کاهش میزان کارامدی هر یک از پروژه های فوق
- تعیین میزان کارامدی و اثرسنجی دوره های آموزش ترویجی در روند اجرای فعالیت های ترویجی مذکور
- تعیین نقش تبلیغات اعم از پوستر، بروشور و تلویزیون در پروژه های فوق
- تعیین خصوصیات جمعیت شناختی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشاورزان در پروژه های مذکور
- تعیین میزان رضایت و عوامل موثر در میزان رضایتمندی مخاطبان پروژه های مذکور
- تعیین عوامل موثر جهت اجرا یا عدم اجرا و ارایه راهکارهای مناسب جهت تامین اهداف فوقکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):