برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ارزیابی مدل های کلان ساماندهی فعالیت های قرآنیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروجی طرح: 

1- ارائه گزارش تحقیقاتی برای طراحی مدل ساماندهی فعالیت های قرانی در کشور
2- کمک به تدوین ایین نامه اجرایی در این زمینه


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

هدف این طرح تدوین ملی برای ساماندهی فعالیت هایی است با این پیش فرض که با مطالعات مختلف صورت گرفته، عملکرد سازمان های فرهنگی و همچنین سازمان های مرتبط با فعالیت قرانی وضعیت مناسبی ندارند. این خواسته با ترکیبی از دو رویکرد متباین و مکمل، انتقادی و اثباتی به دست امد. در رویکرد اثباتی بر اساس ارزش ها و اصول حاکم استخراج شده، مدل ساماندهی مورد نظر پیشنهاد شده است. در رویکرد انتقادی با توجه به تجارب ساماندهی که در دیگر دستگاه ها و نظام ها وجود دارد، برخی ایده و ایرادها استخراج شده اند. بنابراین، خروجی ها دو جنبه ایجابی (ایده ها) و سلبی (ایرادها) را پوشانده اند. در پایان بهترین و مناسب ترین مدل کلان ساماندهی از انتخاب مدل های موجود یا ترکیبی از انها پیشنهاد شده است.
برای ساماندهی (ایجاد مکانیزم همکاری برای افزایش هماهنگی و هم افزایی) بین سازمانی مدلی پیشنهاد شده است که در این مدل، شورایی هم عرض و هم شان شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل گردد.
اظهارنظرها، طرح ها و برنامه های ارجاعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و ارگان ها، که جهت بررسی کارشناسی به شورا ارائه می شود نیز، پس از تصمیم گیری در صورت نیاز به کار کارشناسی، به کمیته ها ارجاع می گردد، تا با انجام تحقیقات و کارشناسی لازم به شورای قران برای تصویب عودت داده شود.
اعضای شورای قران به صورت حقیقی و حقوقی انتخاب می شوند، یعنی به عبارتی برخی اشخاص حقوقی از طرف نهادهای مردمی (غیردولتی) معرفی و منصوب می شوند و برخی از اعضاء نیز جایگاه حقوقی دارند.
نتایج و دستاوردهای این طرح نشان دهنده تصویری کلان از وضعیت مطلوب است. این وضعیت فعلا به صورت ذهنی وجود دارد و برای عینی کردن این تصویر ذهنی باید فاصله ای را پیمود و از طرفی برای طی کردن این فاصله در یک محیط اجتماعی- سیاسی باید از استراتژی های تغییر اجتماعی استفاده کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):