برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی رضایت مندی مشترکان و مراجعان شرکت گاز استان خوزستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
ایزدی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: شرکت گاز استان خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در طرح نظرسنجی رضایت مندی مشترکان و مراجعان شرکت گاز استان خوزستان جهت سنجش میزان خشنودی سه نوع مشترک (خانگی، تجاری، صنعتی) و نیز مراجعان به شرکت گاز، پس از شناخت واحدهای گوناگون شرکت گاز، و مسائل مراکز صنعتی مصرف کننده گاز سه نوع پرسشنامه طراحی شد. سوالات میزان رضایت مندی را بر اساس نمره گذاری لیکرت می سنجیدند. تعدادی از سوالات جهت اطلاعات توصیفی مورد نظر شرکت به صورت باز طراحی شدند. بر اساس امار جامعه مشترکان گاز، با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه(4500 مشترک) و(1000 نفر مراجع) تعیین شد. بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پرسشنامه ها در سطح استان اجراء شدند. جهت تحلیل داده ها از روش های اماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون) و استنباطی (تحلیل واریانس و ازمون شفه) استفاده شد.
طرح در جمله های گوناگون جهت سهولت مراجعه به امار مربوط به واحدهای گوناگون در اختیار شرکت قرار داده شد. بر اساس داده های به دست امده میزان رضایت مندی مشترکان از واحدهای گوناگون شرکت گاز و نیز میزان رضایت مندی مراجعان به شرکت در حد بالایی بوده است. عملکرد شرکت گاز استان خوزستان در حد مورد انتظار مصرف کنندگان بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):