برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مبانی و اصول پرورش تفکر در دانش آموزانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
صداقت مریم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی طرح.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تردید وجود ندارد در اهمیت تفکر و ضرورت پرورش ان در دانش آموزان مطالعات بسیاری صورت گرفته است که نشان می دهد نه تنها نظام اموزش و پرورش ما، بلکه بسیاری از نظام های اموزشی در سراسر دنیا در اولویت دادن به تفکر و پرورش موفق ان دچار نقصان هستند و این کاستی در تمامی مولفه های اموزش و پرورش از جمله محتوای درسی، روش تدریس، شیوه مدیریت و ... ملاحظه می شود. ضعف موجود در پرورش تفکر در دانش آموزان لزوما ناشی از فقدان اقدامات در این زمینه نیست، بلکه بخشی از ان ناشی از به کارگیری اقدامات ناکارامد و نامناسب است که این خود به خاطر بی بهره بودن فعالیت ها از پشتوانه فکری و نظری مناسب و کافی است.
به نظر می رسد در ایجاد تحول در خصوص پرورش تفکر در دانش آموزان نقطه عزیمت را باید در شناخت تفکر، پرورش ان و اصول حاکم بر ان قرار داد. این امر از این رو در مورد تفکر ضروری تر می نماید که اندیشه و اندیشیدن از مهم ترین و در عین حال مبهم ترین وجوه ادمی است.
هدف اصلی این پژوهش عبارت بود از بررسی مبانی فلسفی، روان شناختی و جامعه شناختی تفکر و پرورش تفکر در دانش آموزان و همچنین انواع و سطوح تفکر از نظر پرورش ان در دانش آموزان و دست یابی به اصول پرورش تفکر در دانش آموزان.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):