برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل و موانع فرهنگی- اجتماعی ایجاد روحیه تحقیق و پرسشگری کودکانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مهم ترین وجه تمایز کشورهای توسعه یافته از دیگر کشورها اهمیتی است که برای پژوهش و تحقیق قائل اند و کوشش هایی است که برای ایجاد روحیه تحقیق و پرسشگری از همان دوران کودکی به انجام می رسانند و توانسته اند موانع عمده فرهنگی اجتماعی موجود را از میان بردارند. در این خصوص کشور ما در بستر تاریخی طویل المدت خویش با مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی درگیر بوده است که این مشکلات کمابیش در حال حاضر نیز به شکل های دیگری ظهور دارد و برای ایجاد روحیه تحقیق و پرسشگری مانع ایجاد کرده است.
در این باره ضمن انجام دو مطالعه موازی شامل یک مطالعه تطبیقی و یک مطالعه طولی و تاریخی کشورمان ایران نیز مطالعه ای در همین خصوص صورت گرفت و اقدامات فرهنگی اجتماعی موثر انجام شده در کشورهای المان، انگلستان و ژاپن و موانع فرهنگی اجتماعی موجود کشور خودمان در بستر تاریخی تا کنون ملاحظه و بررسی شد.
همین طور مصاحبه ای عمیق با 8 تن از صاحب نظران و دستاندرکاران تحقیق و پرسشگری کودکان در همین باره به انجام رسید و نهایتا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو گروه نمونه از پنج نقطه شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز شهر تهران از 330 نفر از مربیان مهدکودک و 378 نفر از معلمان ابتدایی شهر تهران انتخاب گردید که به سوالات محققان در خصوص پرورش روحیه تحقیق، کنجکاوی و پرسشگری کودکان پاسخ گفتند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):