برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت کارکنان شرکت برق منطقه ای فارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: شرکت برق منطقه ای فارس

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در این تحقیق با تاکید بر دیدگاه کارکنان به بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان و رابطه ان با کل رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس پرداخته شده است. با توجه به تعداد کارکنان شرکت برق منطقه ای و بر اساس فرمول شارپ کوکران حجم نمونه 510 (n=510) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید.
نوع روش تحقیق، پیمایشی و از شاخه میدانی است. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است. در بخش سایر یافته های تحقیق برای مقایسه مولفه های رضایت شغلی در بین سطوح تحصیلی مختلف، بخش و واحدهای مختلف از تحلیل واریانس (آزمون F) و نیز برای مقایسه مولفه های رضایت شغلی در بین دو جنس زن و مرد از ازمون برابری میانگین ها (t-test) استفاده شده است که بر اساس نتایج به دست امده به جز در مورد روابط واحدهای مختلف کاری، کلیه روابط به دست امده در سطح (p<0.05) معنی دار است. در پایان به منظور بهبود در روند افزایش رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس پشنهادهایی از سوی محقق ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):