برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کارایی انتقال ژن از طریق اسپرم (SMGT) در تولید آزمایشگاهی رویان های تراریخته بزگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی جانوری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه .M.Sc


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

بر اساس علاقه فزاینده موجود در استفاده از فناوری انتقال ژن به واسطه اسپرم (SMGT) به عنوان یک روش ساده و موثر در تولید حیوانات تراریخته، در تحقیق حاضر امکان استفاده از این فناوری در تولید رویان های تراریخته بز برای اولین بار در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. اسپرم بز با پنج غلظت مختلف (0 تا 500 نانوگرم) از پلاسمید pcDNA/his/LacـZ ترانسفکت گردید و برای لقاح آزمایشگاهی (IVF) و یا تزریق درون سیتوپلاسمی (ICSI) مورد استفاده قرار گرفت. در ICSI از 3 نوع اسپرم استفاده شد که عبارتند از: اسپرم متحرک و غیرمتحرک زنده که پس از انکوباسیون با DNA تفکیک شدند، و اسپرم مرده که قبل از انکوباسیون با DNA توسط فرایند انجماد ـ ذوب متوالی کشته شده و سپس با غلظت های مختلف پلاسمید انکوبه گردید. همچنین به منظور بررسی تاثیر انتقال مکانیکی ترانسژن در زمان ICSI، یک گروه آزمایشی با تزریق همان 5 غلظت از پلاسمید (بدون حضور اسپرم) به داخل تخمک انجام پذیرفت. نرخ انتقال و یا بیانار ترانسژن LacـZ به ترتیب توسط انجام PCR و رنگ آمیزی XـGal بر روی جنین های حاصله از 25 تیمار مختلف آزمایشی مورد بررسی و مقایسه آماری قرار گرفت. گذشته از نرخ تسهیم و بلاستوسیست قابل قبول به دست آمده در کلیه گروه ها، نتایج PCR نشان داد که کلیه جنین های حاصل از تزریق مکانیکی DNA به درون تخمک از لحاظ حضور ترانسژن در روز 8 جنینی منفی بودند. بیان ترانسژن کاملا به روش تولید جنین و شرایط اسپرم مورد استفاده وابسته بوده و جنین های تراریخته فقط در زمان استفاده از اسپرم غیر متحرک زنده و اسپرم مرده تولید گردید. به طور کلی نتایج حاصل نشان دادند که فناوری مورد استفاده در تولید جنین (IVF،ICSI و یا تزریق مکانیکی(DNA ، شرایط اسپرم مورد (متحرک، غیر متحرک زنده و یا مرده) و غلظت DNA، از مهمترین عوامل موثر در تکوین جنین و کارایی انتقال و بیان ترانسژن می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):